Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Đăng ngày 30-08-2022
100%

 

Ngày 26-8-2022, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã kí ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Nội dung chỉ thị như sau:

Trong những năm qua, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh được tăng cường và đổi mới theo hướng vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần quan trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp còn những hạn chế. Nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa đầy đủ. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị chưa thường xuyên; việc lồng ghép triển khai nhiệm vụ chính trị với công tác dân vận có nơi chưa hiệu quả. Công tác cải cách hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo ở một số nơi còn hạn chế. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân. 

Để thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Tiếp tục cụ thể hoá, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/6/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; triển khai quyết liệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 NQ/TU, ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. 

5. Thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân; tăng cường công tác đối thoại; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 

7. Thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình hoạt động hiệu quả. 

8. Các huyện ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị; tăng cường kiểm tra, giám sát; định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị. 

9. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

°
171 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120