CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

 

 LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 15/10/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 15 Quy định một số chế độ,... 30/09/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 30/09/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Nam Định 05/09/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 25/08/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú ” tỉnh Nam Định lần thứ 10 31/07/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 09/04/2021 Chi tiết
Xin ý kiến Góp ý bản dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Nghĩa Hưng 31/03/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 23/03/2021 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII 10/11/2020 Chi tiết
Xin ý kiến về các nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - 2021 02/09/2020 Chi tiết
Xin ý kiến Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định (Lần 2) 15/06/2020 Chi tiết
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/04/2020 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/04/2020 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định 31/01/2020 Chi tiết
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 15/10/2019 Chi tiết
Dự thảo quyết định quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh 18/04/2019 Chi tiết
Dự thảo Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định 12/10/2018 Chi tiết
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định 12/10/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập các phường: Lộc Hòa và Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 30/09/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định" 12/05/2018 Chi tiết
°
243 người đang online