UBND tỉnh Nam Định

Đăng ngày 12-10-2020
100%

 

THÀNH VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đồng chí Phạm Đình Nghị

- Chủ tịch UBND tỉnh

 

2

Đồng chí Trần Anh Dũng

- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

 

3

Đồng chí Trần Lê Đoài

– PCT UBND tỉnh

 

4

Đồng chí Hà Lan Anh

– PCT UBND tỉnh

 

5

Đồng chí Chu Thị Hồng Loan

– Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

6

Đồng chí Trần Minh Tiến

– Giám đốc Công an tỉnh

 

7

Đồng chí Lương Văn Kiểm

– Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 

8

Đồng chí Mai Văn Quyết

– Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

9

Đồng chí Phạm Thành Trung

– Giám đốc Sở Tài chính

 

10

Đồng chí Triệu Đức Hạnh

– Giám đốc Sở Nội vụ

 

11

Đồng chí Nguyễn Doãn Lâm

– Giám đốc phụ trách Sở NN&PTNT

 

12

Đồng chí Phạm Văn Sơn

– Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

13

Đồng chí Vũ Thị Kim

– Giám đốc Sở Công Thương

 

14

Đồng chí Đinh Xuân Hùng

– Giám đốc Sở Giao thông vận tải

 

15

Đồng chí Vũ Văn Hưng

– Giám đốc Sở Xây dựng

 

16

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

– Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

17

Đồng chí Cao Xuân Hùng

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

18

Đồng chí Trần Trung Kiên

– Giám đốc Sở Y tế

 

19

Đồng chí Hoàng Đức Trọng

– Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

20

Đồng chí Nguyễn Minh Hoan

– Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

21

Đồng chí Cù Đức Thuận

– Giám đốc Sở Tư Pháp

 

22

Đồng chí Vũ Trọng Quế

– Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 

23

Đồng chí Đinh Ngọc Văn

– Chánh Thanh tra tỉnh

 

 


Quy_che_lam_viec_cua_UBND_tinh_nhiem_ky_2021_-_2026.pdf
°
40 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120