CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Bước chuyển trong cải cách hành chính ở Nam Trực

Đăng ngày 28-04-2022
100%

 

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nam Trực luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đưa nhiệm vụ CCHC thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "Một cửa" của huyện Nam Trực làm thủ tục hành chính cho nhân dân.

Để công tác CCHC được triển khai sâu rộng trên địa bàn, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức phong phú như: trên hệ thống phát thanh của huyện, tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại bộ phận giao dịch “một cửa”; lồng ghép với hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương; đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của huyện… Nội dung tuyên truyền gồm: các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính mới ban hành; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh và của huyện về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư; kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, huyện; các nội dung của kế hoạch phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Nam Trực giai đoạn 2021 - 2025”. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC. Cùng với công tác tuyên truyền, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thường xuyên ra soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện các thủ tục không cần thiết, không phù hợp để đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ. Các thủ tục hành chính cấp huyện, xã được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của huyện; các cơ quan, đơn vị thực hiện việc niêm yết công khai các nội dung công việc, thủ tục về hồ sơ, các loại giấy tờ biểu mẫu, quy trình và thời gian giải quyết, phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế cũng như những bất cập để điều chỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở từng cấp. Đưa kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Trong những năm qua, huyện Nam Trực đã triển khai thực hiện CCHC tập trung trên nhiều lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức, bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn. Xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện… Đến nay, UBND huyện đã công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện với 235 thủ tục hành chính trên 13 lĩnh vực; UBND cấp xã đã công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 115 thủ tục. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện được sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy trình và thời gian quy định góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản về mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân, tổ chức. Tinh thần thái độ và trách nhiệm của công chức trong tiếp xúc, giải quyết yêu cầu của người dân đã được nâng lên một bước cơ bản, trình tự thủ tục được niêm yết công khai rõ ràng, quy trình giải quyết công việc được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết. Trong năm 2021, UBND huyện đã tiếp nhận 294.300 hồ sơ và đã xử lý 293.116 hồ sơ đúng hạn, đạt 99,5%, trong đó có 53.563 hồ sơ mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Với những giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính của huyện Nam Trực đã có những chuyển biến tích cực, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Lưu Quang Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực cho biết: Nhằm tiếp tục tạo bước chuyển trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển, thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, trọng tâm là thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính với các hình thức thiết thực, phù hợp. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai các thủ tục hành chính đặc biệt là các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của các phòng, ban, đơn vị. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện./.

°
9 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120