Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đăng ngày 14-01-2022
100%

 

Sáng 13-1, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí  thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức  Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác. Ngành đã tham mưu làm tốt công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Ngành đã tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, một số nội dung mới, nội dung khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ, kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung... 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2021 và nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu quan trọng Nghị quyết XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những bất cập được chỉ ra, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong chương trình làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vì lợi ích chung; triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ. Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 tại Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

°
23 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120