Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Ý Yên

Đăng ngày 21-09-2021
100%

 

Nhận diện tồn tại, hạn chế

Đánh giá chung, công tác CCHC của huyện Ý Yên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, trên các lĩnh vực đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của huyện được nâng cao, hệ thống quản lý văn bản điện tử; hệ thống họp trực tuyến của huyện với các xã được cải thiện và ổn định đạt chất lượng; bộ chỉ số CCHC cấp xã được xây dựng và ban hành kịp thời, đúng quy định.

Các lĩnh vực, tiêu chí thành phần bị điểm trừ là: chưa có sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trong lĩnh vực CCHC; có 43 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao (cộng dồn năm 2020 về trước) quá hạn (năm 2020 có 5 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn, năm 2019 trở về trước còn 38 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn). Lĩnh vực cải cách TTHC bị trừ do tại thời điểm cuối năm 2020, Bộ phận “một cửa” của huyện và các xã, thị trấn chưa tiếp nhận TTHC của ngành dọc; không báo cáo UBND tỉnh và đánh giá kết quả giải quyết TTHC. Cũng tại thời điểm năm 2020 có 6/12 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có số lượng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức không đạt 100% theo kế hoạch đề ra; không triển khai đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Không xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công đối với các đơn vị trên địa bàn huyện; chưa có hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến mức độ 3 và 4; tỷ lệ văn bản gửi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành chưa đạt 100%; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện chưa sử dụng chữ ký số và ban hành văn bản được ký số; việc duy trì thực hiện, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hàng năm chưa đạt yêu cầu; mới có 15/31 xã, thị trấn đã công bố hệ thống ISO 9001:2015. Việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa và quyết định phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chưa đúng quy định; chưa triển khai giải quyết hồ sơ TTHC thông qua hệ thống Một cửa điện tử; chưa đạt tỷ lệ 100% trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại Bộ phận một cửa cấp huyện; tất cả các xã, thị trấn đều chưa triển khai giải quyết hồ sơ TTHC thông qua hệ thống Một cửa điện tử.

Một số cơ quan, đơn vị của huyện chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC, chưa thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi các nhiệm vụ, hoạt động công vụ, công tác CCHC của đơn vị; việc thực hiện tự kiểm tra, đánh giá, báo cáo công tác CCHC theo định kỳ còn chậm so với quy định. Công tác tuyên truyền CCHC còn chung chung, hình thức theo dạng “khẩu hiệu, hô hào”; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chưa gắn tuyên truyền CCHC với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Việc thực hiện tự rà soát, hệ thống hóa văn bản của một số đơn vị, nhất là ở các xã, thị trấn chưa tốt, vẫn còn tình trạng áp dụng một số văn bản đã bị bãi bỏ, hết hiệu lực. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, của xã chưa thực hiện đầy đủ quy định về công tác theo dõi hệ thống sổ sách, bảng biểu lưu trữ; chưa chủ động rà soát, cập nhật TTHC một cách thường xuyên. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số xã chưa đảm bảo quy trình liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định. Việc trao đổi công việc, gửi nhận văn bản qua thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản còn hạn chế, chưa thông suốt. Một số cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn chưa chấp hành nghiêm quy định thời gian làm việc.

Giải pháp khắc phục

Sau khi phân tích đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được, các bất cập và nguyên nhân, UBND huyện đã biểu dương các cơ quan phụ trách lĩnh vực CCHC đạt chỉ số điểm trên 80%; nghiêm túc phê bình các cơ quan phụ trách lĩnh vực đã làm giảm chỉ số CCHC chung của huyện năm 2020. Để nâng cao chỉ số, chất lượng CCHC, từ đầu năm 2021, các cơ quan chuyên môn đã tập trung duy trì thực hiện tốt các chỉ số thành phần có điểm số tốt và tập trung khắc phục, nâng điểm số đối với những chỉ số thành phần có điểm số thấp. Đến nay, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng một số cơ quan đã sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản, tuy nhiên chưa thực hiện thường xuyên. Đối với cấp huyện, số lượng văn bản được xử lý qua hệ thống quản lý văn bản điện tử cơ bản thông suốt. Tất cả các cơ quan chuyên môn đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và cập nhật đầy đủ lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 16/31 xã còn lại đã ký hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai xây dựng, dự kiến đến hết năm 2021 phấn đấu 100% các xã, thị trấn hoàn thành áp dụng ISO 9001:2015. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã được tu sửa, trang bị đầy đủ các thiết bị; hoạt động rà soát, cập nhật, niêm yết đầy đủ TTHC được thực hiện liên tục. Đã đưa TTHC của ngành dọc (gồm 6 TTHC thuộc lĩnh vực BHXH) ra giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Huyện Ý Yên yêu cầu các cơ quan, các xã, thị trấn phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường phối hợp, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ CCHC. Trong đó, thực hiện ngay để hoàn thành đúng 43 nhiệm vụ đã quá hạn; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ UBND tỉnh mới giao. Chú trọng nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi/đến và trao đổi công việc kịp thời theo quy định, thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản hai chiều từ cấp huyện đến cấp xã. Phấn đấu trong năm 2021, số văn bản được trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử ở cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt trên 80%. Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống Một cửa điện tử và trả kết quả cho công dân đảm bảo đúng hạn và trước hạn, không để có hồ sơ quá hạn. Đẩy mạnh ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ về TTHC đăng ký nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, phấn đấu số lượng hồ sơ phát sinh trong những tháng cuối năm 2021 đạt 60% được xử lý ở mức độ 3 và 4... Toàn huyện phấn đấu chỉ số CCHC của huyện năm 2021 đạt trên 80%./.

°
70 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120