Thị trấn Gôi quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Đăng ngày 20-08-2021
100%

 

Đảng bộ thị trấn Gôi (Vụ Bản) hiện có 16 chi bộ với 386 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy thị trấn đã đổi mới phương thức lãnh đạo; gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh hoạt động hiệu quả. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thị trấn Gôi.

Đồng chí Trần Trọng Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Gôi cho biết: “Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã chú trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, Đảng ủy tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm phương thức thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Đảng ủy chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại. Đảng ủy thị trấn chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tiếp dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Công tác cán bộ được Đảng ủy thị trấn quan tâm thực hiện đúng mức; gắn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ, các chi bộ và các tổ chức đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện phát hiện và giới thiệu quần chúng làm nguồn phát triển Đảng. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 4 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của cơ sở, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thị trấn đã kiểm tra, giám sát đối với 9 cán bộ, đảng viên và 47 lượt tổ chức, đơn vị. Kết quả kiểm tra, giám sát, đã xử lý cảnh cáo 4 đảng viên, khiển trách 5 đảng viên vi phạm chính sách dân số và xóa tên 3 đảng viên. Qua đó đã có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, giáo dục, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Cùng với việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy thị trấn Gôi đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND. Ngay sau thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND, UBND thị trấn được củng cố, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Hoạt động của UBND thị trấn có nhiều đổi mới; phong cách, lề lối làm việc, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên; công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được tăng cường. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 66,8%. Bên cạnh đó, vai trò của MTTQ, các đoàn thể ngày càng được phát huy. Nổi bật trong thời gian qua là MTTQ và các đoàn thể từ thị trấn đến các cơ sở thôn xóm, tổ dân phố đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, từ đó tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong toàn thị trấn. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức chính trị và tổ chức thực hiện của UBND, thị trấn Gôi đã huy động được gần 79 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, đã xây dựng, đưa vào sử dụng 35 công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh... Ngoài ra, nhân dân thị trấn Gôi còn đóng góp làm mới hệ thống điện chiếu sáng và rãnh thoát nước, với tổng giá trị khoảng 6 tỷ đồng. Cuối năm 2020, thị trấn Gôi đã về đích xây dựng NTM nâng cao. Hiện nay, thị trấn tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu về đích xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từ năm 2015 đến năm 2020, Đảng bộ thị trấn Gôi luôn được Huyện ủy Vụ Bản công nhận đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 2 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Kinh tế phát triển theo hướng tăng tỷ trọng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội năm 2020 của thị trấn còn 1,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,9 triệu đồng; 9/9 tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 93% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; an ninh trật tự được giữ vững./.

°
1 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120