CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Xuân Trường tập trung cải cách hành chính

Đăng ngày 02-08-2021
100%

 

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính "một cửa" huyện Xuân Trường giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Đồng chí Đặng Ngọc Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết: “Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND huyện đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Trung ương và của tỉnh”. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống đài phát thanh truyền thanh, pa-nô, áp phích, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ và chương trình CCHC Nhà nước của tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức của UBND các cấp. Cùng với công tác tuyên truyền, việc cải cách thể chế được quan tâm đúng mức về trình tự, thủ tục ban hành. Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện được nâng cao, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đúng đường lối, chủ trương của Đảng và phù hợp với thực tiễn của huyện. UBND huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính nhằm phát hiện các văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để bãi bỏ kịp thời và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến các xã, thị trấn được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Mặt khác, UBND huyện chỉ đạo tổ chức công khai các Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Hiện nay, cấp huyện đã công khai 212 thủ tục hành chính; cấp xã công khai 98 thủ tục hành chính. UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc điều chỉnh, nâng cấp 182/212 thủ tục hành chính giải quyết ở mức độ 3, trong đó có 54 thủ tục hành chính giải quyết ở mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm giao dịch hành chính “một cửa” huyện và bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn đã tiếp nhận và xử lý 29.686 hồ sơ. Trong đó, cấp huyện đã tiếp nhận và xử lý 1.898 hồ sơ; cấp xã tiếp nhận và xử lý 27.788 hồ sơ. Cùng với đó, nền hành chính được hiện đại hoá với việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, UBND huyện phối hợp với Viễn thông Nam Định triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có tài khoản sử dụng phù hợp với công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, UBND huyện đã phát hành trên 1.000 văn bản đi; tiếp nhận và xử lý gần 3.000 văn bản đến của các cơ quan Trung ương, tỉnh, huyện chuyển đến. Bên cạnh đó, việc ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của huyện đã phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Đặc biệt UBND huyện đã chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn với 1 điểm cầu trung tâm đặt tại UBND huyện, 1 điểm cầu đặt tại Huyện ủy, 20 điểm cầu đặt tại các xã, thị trấn và đã đưa vào sử dụng tổ chức các hội nghị trực tuyến đạt chất lượng, hiệu quả... Với việc thực hiện các giải pháp tích cực, công tác CCHC Nhà nước của huyện Xuân Trường đã đạt được các mục tiêu cụ thể: 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; 100% văn bản quy phạm pháp luật của huyện ban hành đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của các địa phương; 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định, 100% cơ quan hành chính Nhà nước các cấp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; 100% cơ quan hành chính các cấp ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản...

Để đẩy mạnh CCHC hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian tới huyện Xuân Trường thực hiện xây dựng, rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai kịp thời, có chất lượng các quy định của Trung ương trên địa bàn. Chú trọng các lĩnh vực về tổ chức bộ máy, cán bộ phân cấp, ủy quyền quản lý đất đai, môi trường, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản về xã hội hóa và quản lý cung ứng dịch vụ công. Tập trung rà soát, cập nhật, công bố kịp thời, đầy đủ về thủ tục hành chính cũng có cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đối với 100% thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu đầu mối, thời gian đi lại và chi phí cho người dân; triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng việc thực hiện giao quyền tự chủ cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành, bảo đảm hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện ở các mức độ 3, 4./.

°
7033 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120