Cơ cấu tổ chức hệ thống chính quyền tỉnh Nam Định

Đăng ngày 08 - 10 - 2020
Lượt xem: 2.772
100%

 

I. Tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh Nam Định

1. Hội đồng nhân dân

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ông: Lê Quốc Chỉnh

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ông: 

       - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh:

        Bà: 

2.Ủy ban nhân dân

     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

      Ông: Phạm Đình Nghị

     - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

      Ông: Nguyễn Phùng Hoan

     - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

      Ông: Trần Lê Đoài

II. Các đơn vị trực thuộc

 

I. Các Sở, ban, ngành

II. Các huyện. thành phố

1. Văn phòng UBND tỉnh

1. HĐND và UBND thành phố

2. Sở Thông tin và Truyền thông

2. UBND huyện Giao Thuỷ

3. Sở Giao dục và Đào tạo

3. UBND huyện Xuân trường

4. Sở Giao thông vận tải

4. UBND huyện Hải Hậu

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5. UBND huyện Trực Ninh

6. Sở Nội vụ

6. UBND huyện Nam Trực

7. Sở Tài chính

7. UBND huyện Nghĩa Hưng

8. Sở Y tế

8. UBND huyện Ỷ Yên

9. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

9. UBND huyện Vụ Bản

10. Sở Lao động thương binh và xã hội

10. UBND huyện Mỹ Lộc

11. Sở Tài nguyên Môi trường

 

12. Sở Văn hoá thể thao và du lịch

 

13. Sở Công thương

 

14. Sở Tư pháp

 

15. Sở Xây dựng

 

16. Sở khoa học và công nghệ

 

17. Thanh tra tỉnh

 

18. Ban quản lý các khu công nghiệp

 

 

 III. QUY CHẾ LÀM VIỆC

 

Của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ban hành theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/ 7/ 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

°
110 người đang online