UBND tỉnh Nam Định

Các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh gồm có:

 

 

1. Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh

3. Đồng chí Trần Lê Đoài – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, PCT UBND tỉnh.

4. Đồng chí Hà Lan Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhPCT UBND tỉnh.

5.Đồng chí Lương Văn Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

6.Đồng chí  Phạm Văn Long - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc
Công an tỉnh:

7. Đồng chí Mai Văn Quyết - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư:

8. Đồng chí Phạm Thành Trung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Giám đốc Sở Tài chính:

9. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám
đốc Sở Nội vụ:

10. Đồng chí Trần Kha - Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

11. Đồng chí  Trần Minh Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám
đốc Sở Khoa học và Đồng chí nghệ:

12. Đồng chí Hoàng Đức Trọng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13. Đồng chí Cao Xuân Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

14. Đồng chí Phạm Văn Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường:

15. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch:

16.  Đồng chí Vũ Thị Kim - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc
Sở Công Thương:

17. Đồng chí Đinh Ngọc Văn Phó Thanh tra phụ trách Thanh tra tỉnh:

18. Đồng chí Vũ Văn Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở
Xây dựng;

19. Đồng chí Đinh Xuân Hùng  - Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

20. Đồng chí Vũ Trọng Quế - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám
đốc Sở Thông tin và truyền thông

21. Đồng chí Cù Đức Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp:

22. Đồng chí Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

 

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026