Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định 22/02/2024 22/03/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý 27/02/2024 02/03/2024 Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 16/02/2024 16/02/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/12/2023 11/01/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Đề án Mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định 09/01/2024 09/01/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nam Định 01/12/2023 01/01/2024 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nam Định 28/11/2023 27/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán ở địa phương 24/11/2023 23/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định 17/11/2023 16/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Quy định việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội áp dụng tại Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần, chùa Phổ Minh (chùa Tháp) - thành phố Nam Định 16/11/2023 15/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Nam Định 09/11/2023 08/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi khen thưởng, chế độ đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu quốc gia, quốc tế áp dụng tại tỉnh Nam Định 09/11/2023 08/12/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 31/10/2023 30/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/10/2023 26/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định của HĐND tỉnh Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/10/2023 25/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị Quyết Quy định miễn một số Phí, Lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định 24/10/2023 24/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý 19/10/2023 18/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/10/2023 11/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định 09/10/2023 09/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến dân dân về Dự thảo Quyết định Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 06/10/2023 06/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định 06/10/2023 05/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Quyết định ban hành quy chế trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáotrên địa bàn tỉnh Nam Định 04/10/2023 04/11/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 07/09/2023 28/10/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 29/09/2023 28/10/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị định Về việc quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động hàng năm của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/09/2023 26/10/2023 Chi tiết
Lấy ý về việc Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định quản lý 26/09/2023 26/10/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Nam Định 22/09/2023 21/10/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 19/09/2023 18/10/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý, trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/09/2023 11/10/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về việc xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định định mức lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 07/09/2023 07/10/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Bãi bỏ một phần của Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma tuý, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định 30/08/2023 30/09/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết địnhBãi bỏ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định 29/08/2023 28/09/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 29/09/2023 28/09/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Quyết định Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định 18/08/2023 17/09/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chính sách miễn, giảm Phí, lệ phí của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nam Định 17/08/2023 16/09/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 10/08/2023 09/09/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định quy định mức thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định 27/07/2023 26/08/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/07/2023 25/08/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chi tiết các nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/07/2023 25/08/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 24/07/2023 24/08/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 20/07/2023 19/08/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Nam 20/07/2023 19/08/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 13/08/2023 14/08/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 13/07/2023 13/08/2023 Chi tiết
Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp KH&CN 22/05/2023 22/06/2023 Chi tiết
Lấy ý liến nhân dân về dự thảo Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/05/2023 10/06/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 28/04/2023 28/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 28/04/2023 27/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Đề án và Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/04/2023 26/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn Thị trấn LiễuĐề, huyệnNghĩaHưng 27/04/2023 26/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh còn khả năng tiếp thu nghề tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định 17/04/2023 16/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập, cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý; mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ cho đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma tuý 17/04/2023 16/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 -2025, trên địa bàn tỉnh Nam Định 13/04/2023 13/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến các đơn vị về Dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế quay vòng hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định 07/04/2023 07/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh 05/04/2023 04/05/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Đề án, Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 tỉnh Nam Định 13/03/2023 13/04/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật còn khả năng tiếp thu nghề được tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định 13/03/2023 13/04/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định 08/03/2023 08/04/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Ban hành quy định quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 01/03/2023 01/04/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định 01/03/2023 01/04/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Đề án Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng và thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 22/02/2023 22/03/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX Nhiệm kỳ 2021-2026 Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định 21/12/2022 21/01/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản củaQuy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh 25/11/2022 25/12/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến n Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí một số nội dung từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/11/2022 25/12/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo báo cáo xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 08/11/2022 23/12/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển trên địa bàn tỉnh Nam Định 16/11/2022 16/12/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 03/11/2022 15/12/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định. 15/11/2022 15/12/2022 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc; cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, hội, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 14/11/2022 14/12/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định 24/10/2022 24/11/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 20/10/2022 20/11/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị công lập tỉnh Nam Định 19/10/2022 19/11/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 17/10/2022 17/11/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị Quyết Về việc quy định một số chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Nam Định 14/10/2022 14/11/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợcấp đặc thù đối với viên chức, người lao độnglàm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định 10/10/2022 10/11/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định 23/09/2022 23/10/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 15/09/2022 15/10/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nam Định 15/09/2022 15/10/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Đề án, Nghị quyết “Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023 và những năm tiếp theo” 07/09/2022 07/10/2022 Chi tiết
Xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/08/2022 26/09/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nam Định 25/08/2022 25/09/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định 03/08/2022 02/09/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 26/07/2022 26/08/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định 05/07/2022 15/08/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 16/06/2022 16/07/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo về Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất 02/06/2022 02/07/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định 16/05/2022 16/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 17/05/2022 16/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến các đơn vị về dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nam Định 17/05/2022 15/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định 13/05/2022 13/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Qui định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học năm học 2022-2023 13/05/2022 13/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học của Hội đồng nhân dân tỉnh 06/05/2022 04/06/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/04/2022 27/05/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 42/2017/NQHĐND của HĐND tỉnh 22/04/2022 22/05/2022 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về nghị quyết các khoản thu phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 22/04/2022 21/05/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân V/v xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 18/03/2022 16/04/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân dự thảo đề án Quy định mức thu và chế độ thu, nộp và quản lý, lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định 10/02/2022 15/02/2022 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Nam Định 18/01/2022 27/01/2022 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học 24/12/2021 24/01/2022 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 15/09/2021 15/10/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 15 Quy định một số chế độ,... 01/09/2021 30/09/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 01/09/2021 30/09/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Nam Định 30/08/2021 05/09/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 18/08/2021 25/08/2021 Chi tiết
Xin ý kiến về danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú ” tỉnh Nam Định lần thứ 10 23/07/2021 31/07/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 10/03/2021 09/04/2021 Chi tiết
Xin ý kiến Góp ý bản dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Nghĩa Hưng 01/03/2021 31/03/2021 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 23/02/2021 23/03/2021 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 20/10/2020 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030 20/10/2020 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 20/10/2020 10/11/2020 Chi tiết
DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII 20/10/2020 10/11/2020 Chi tiết
Xin ý kiến về các nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - 2021 20/08/2020 02/09/2020 Chi tiết
Xin ý kiến Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định (Lần 2) 15/05/2020 15/06/2020 Chi tiết
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/03/2020 27/04/2020 Chi tiết
Xin ý kiến nhân dân về góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định 27/03/2020 27/04/2020 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định 30/12/2019 31/01/2020 Chi tiết
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 09/10/2019 15/10/2019 Chi tiết
Dự thảo quyết định quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh 18/03/2019 18/04/2019 Chi tiết
Dự thảo Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định 07/09/2018 12/10/2018 Chi tiết
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định 07/09/2018 12/10/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập các phường: Lộc Hòa và Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 11/09/2018 30/09/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định" 13/04/2018 12/05/2018 Chi tiết
°
39 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120