Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định: 5 năm liền duy trì kết quả chỉ số CCHC Nhóm 1- Nhóm các sở, ban, ngành có Chỉ số CCHC cao cấp tỉnh (90% trở lên)

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
100%

Tại thông báo số 35/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định đã công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định; đối với các Sở, ban, ngành là 60,67 điểm, đạt tỷ lệ 80,9%. Kết quả Chỉ số CCHC cấp sở, ngành năm 2022 cho thấy có sự thay đổi trên bảng xếp hạng so với năm 2021. Sở VHTTDL đứng thứ 3/18 sở, ban, ngành và là năm thứ 5 liên tục nằm trong nhóm 1 – nhóm các sở, ban, ngành đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC cấp tỉnh, cụ thể: 2018 (2/17); 2019 (4/17 đạt 93,67%); 2020 (1/17 đạt 96,06%); 2021 (1/17 đạt 93,07%); 2022 (3/18 đạt 91,79%). Có được kết quả này chính là nhờ quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCHC) của tập thể lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức toàn ngành trong việc triển khai nhiệm vụ.

Công chức Sở VHTTDL hướng dẫn công dân đăng nhập hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến tại TT phục vụ HCC xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh.

 

Có thể thấy năm 2022, với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, Để có thể duy trì được kết quả CCHC như hiện nay là sự quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở trong sự triển khai, tổ chức thực hiện; phấn đấu có những bước đột phá mới trong công tác CCHC và đặc biệt là sự đồng lòng của toàn cán bộ, công chức toàn ngành VHTTDL. Với kết quả cải cách hành chính năm 2022, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện và duy trì tốt các nội dung công việc của năm 2022 và kịp thời xây dựng kế hoạch tiếp tục tăng cường kiểm soát, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời các khâu còn yếu, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2023; trong đó, tập trung một số giải pháp cụ thể:

Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, đúng thời gian các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC trong năm 2023, nhất là số hóa kết quả giải quyết TTHC; tự kiểm tra CCHC;… đồng thời, hực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; về theo dõi thi hành pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực ngành tham mưu, quản lý.

Tham mưu công bố TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo đúng kế hoạch; cập nhật, công bố thủ tục hành chính đầy đủ, kịp tại cơ quan, trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiêp tỉnh và cổng dịch vụ công (dichvucong.namdinh.gov.vn) của tỉnh bảo đảm thực chất, tránh hình thức…

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trong giai đoạn 2021-2025. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở trong việc chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; triển khai xây dựng các đề án phát triển chính quyền số, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ; đồng bộ dữ liệu về thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia phải chính xác, đầy đủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đơn giản hóa thành phần hồ sơ để tiết kiệm chi phí và đem lại thuận tiện cho người dân và đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành VHTTDL đang tiếp tục hoàn hoàn thiện trong năm 2023 góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình nói riêng./.

°
80 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120