Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự

Đăng ngày 22-06-2022
100%

 

Nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), những năm qua Công an tỉnh luôn chú trọng xây dựng nhiều mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ. Qua đó, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống mọi âm mưu, hành động phá hoại của kẻ thù, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch nhân rộng các mô hình, phong trào mới trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch nhân rộng các mô hình, phong trào mới trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì 55 loại mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau; nhiều mô hình mới, sáng tạo phù hợp với từng loại địa bàn như: “Liên gia tự quản”; “Tổ tuần tra nhân dân”; “Bình yên làng nghề”; “Tâm sáng hướng thiện”; “Giáo xứ, giáo họ không có ma tuý, không có tội phạm”; “An toàn trường học”; “Tự quản về ANTT”; “Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn”; “Hội cựu chiến binh vì dân”; “Hòa nhập cộng đồng”; “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; “3 giỏi, 2 vững mạnh”; “Ba an toàn” về ANTT... Các mô hình, phong trào được lồng ghép, gắn kết linh hoạt với các phong trào thi đua yêu nước khác của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tạo hiệu quả thiết thực trong “Xây dựng làng văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để các phong trào thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, Công an tỉnh đã trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT như: Chỉ thị số 19 về “Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT ở địa bàn thôn, xóm, khu vực dân cư”; Thông tri số 10 về chỉ đạo đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 29 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo; Quyết định số 25 quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các mô hình, phong trào. Bên cạnh đó, Công an tỉnh định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề phong trào rút ra những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho những năm tiếp theo như: tổng kết 10 năm, 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào quần chúng vùng đồng bào theo đạo Công giáo trong tình hình mới; tổng kết 5 năm xây dựng mô hình phong trào bảo vệ ANTQ và nhân rộng điển hình tiên tiến “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” về ANTT; tổng kết 5 năm thực hiện mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” về ANTT. Tổ chức các hội nghị chuyên đề: “Người Công giáo Giáo phận Bùi Chu đồng hành cùng dân tộc tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông”; Phật giáo tỉnh Nam Định thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia đảm bảo ANTT góp phần giữ vững ổn định chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế; trao đổi kinh nghiệm, giao ước thi đua thực hiện mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT giữa các tôn giáo trên địa bàn tỉnh... 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên ngành giữa Bộ Công an với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên về công tác vận động quần chúng tham gia đảm bảo ANTT; trong đó đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 về “Tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”; “Xây dựng Chùa tinh tiến”; “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Phối hợp với Tỉnh Đoàn thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, số 02 về “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên”; triển khai Nghị quyết liên tịch số 03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phối hợp với Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng “Thôn, xóm không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội” gắn với các phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông nghiệp - nông dân - nông thôn an toàn”. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện kế hoạch liên ngành số 969 về “Phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong cán bộ công chức, lao động”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động; phong trào duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn ANTT của tổ chức Công đoàn. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng phong trào “An toàn trường học”... Qua đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng với duy trì, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  trong từng thời kỳ, các lực lượng giữ gìn ANTT ở cơ sở của tỉnh cũng không ngừng được quan tâm, củng cố. Thực hiện các chỉ thị của Chính phủ và Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Công an xã với mô hình tổ chức phù hợp được Bộ Công an đánh giá cao; đồng thời hàng năm tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ để lực lượng này có đủ trình độ, kiến thức làm nòng cột cho phong trào ở cơ sở.

Với việc thực hiện đa dạng các biện pháp, mô hình sát, hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ đã đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, hiệu quả, góp phần khơi dậy và phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

°
119 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120