Báo cáo kết quả thực hiện văn bản liên tịch về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022

Đăng ngày 13-05-2022
100%

 

Quý I/2022, NHCSXH và các tổ chức CT-XH nhận uỷ thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ỦY THÁC

1. Công tác phối hợp chỉ đạo

- Hoạt động uỷ thác thông qua các tổ chức CT-XH tiếp tục được triển khai thực hiện tốt thông qua gần 3 nghìn tổ TK&VV, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

- NHCSXH tỉnh, huyện đã phối hợp với các tổ chức CT-XH tổ chức thành công hội nghị giao ban uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021, tại hội nghị giao ban, các bên đã ký kết văn bản liên tịch thay thế văn bản liên tịch cũ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo văn bản thoả thuận số 11789/VBTT ngày 28/12/2021 giữa NHCSXH Việt Nam và TW Hội. Đồng thời triển khai việc ký Hợp đồng uỷ thác với Hội đoàn thể cấp xã hoàn thành trước 20/01/0222.

- Tổ chức CT-XH các cấp phối hợp với NHCSXH, chính quyền địa phương tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, đặc biệt là các chính sách mới đến người dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay vốn trong việc trả nợ, trả lãi, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ để tạo lập vốn tự có, tạo nguồn hỗ trợ trả nợ, trả lãi; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gửi tiền nhàn rỗi vào NHCSXH để tạo lập nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

- Thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức CT-XH nhận uỷ thác đã tuyên truyền đến người vay và phối hợp với NHCSXH tỉnh chi trả số tiền giảm lãi 7,056 tỷ đồng cho gần 100 nghìn khách hàng với gần 120 nghìn món vay.

- Tích cực phối hợp với NHCSXH và chính quyền địa phương để giải ngân kịp thời nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng, cũng như quản lý nợ vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn; Chỉ đạo chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tập trung vào những nơi có nợ quá hạn cao, lãi tồn đọng lớn, nợ khó thu hồi. Trong quý các Hội đoàn thể đều có văn bản đánh giá kết quả hoạt động ủy thác năm 2021, chấn chỉnh những tồn tại sai sót và chỉ đạo Hội cấp dưới thực hiện tốt các nội dung ủy thác năm 2020, xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, người vay bỏ đi khỏi địa phương, các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

- Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các Điểm giao xã, chỉ đạo Hội cấp xã thực hiện tốt việc giám sát, hướng dẫn tổ trưởng tổ TK&VV, hộ vay vốn tại buổi giao dịch xã, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ TK&VV ngay tại buổi giao dịch xã, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai sót.

- Quan tâm rà soát, phân công nhiệm cụ thể cho bộ phận cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động ủy thác, chủ động phối hợp với NHCSXH để triển khai.

- Chỉ đạo Hội các cấp xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm, kiểm tra sử dụng vốn của hộ vay và phối hợp với NHCSXH tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội, cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV.

2. Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách

2.1. Về cho vay các chương trình

Hoạt động uỷ thác thông qua các tổ chức CT-XH tiếp tục được triển khai thực hiện tốt thông qua gần 3 nghìn tổ TK&VV, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm, NHCSXH tỉnh, huyện đã phối hợp với các tổ chức CT-XH tổ chức thành công hội nghị giao ban uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2021, tại hội nghị giao ban, các bên đã ký kết văn bản liên tịch thay thế văn bản liên tịch cũ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo văn bản thoả thuận số 11789/VBTT ngày 28/12/2021 giữa NHCSXH Việt Nam và TW Hội. Đồng thời triển khai việc ký Hợp đồng uỷ thác với Hội đoàn thể cấp xã hoàn thành trước 20/01/0222.

Đến 31/3/2022, các tổ chức CT-XH đã phối hợp với NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội với dư nợ uỷ thác là 3.524,3 tỷ đồng, so với 31/12/2021 tăng 94 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, Hội Nông dân 1.350,1 tỷ đồng (chiếm 38,31%), tăng 31,4 tỷ đồng; Hội Phụ nữ 1.560,1 tỷ đồng (chiếm 44,27%), tăng 47,2 tỷ đồng; Hội CCB 406,6 tỷ đồng (chiếm 11,54%), tăng 10,5 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên 207,5 tỷ đồng (chiếm 5,89%), tăng 4,9 tỷ đồng.

Trong quý, 4 tổ chức CT-XH đã cùng với NHCSXH giải ngân cho 8.263 lượt khách hàng với số tiền 362,8 tỷ đồng. Đến 31/3/2022, các Hội đoàn thể quản lý 96.649 hộ vay, dư nợ 3.524,3 tỷ đồng, so với 31/12/2021 tăng 94 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay, bình quân một tổ quản lý 33 hộ, dư nợ 1.186 triệu đồng, so với đầu năm tăng 44 triệu đồng /tổ. Kết quả cụ thể như sau:

- Hội Nông dân quản lý 1.179 tổ với 37.583 khách hàng, dư nợ 1.350,1 tỷ đồng (chiếm 38,31%), tăng 31,4 tỷ đồng.

- Hội Phụ nữ quản lý 1.259 tổ với 42.276 khách hàng, dư nợ 1.560,1 tỷ đồng (chiếm 44,27%), tăng 47,2 tỷ đồng.

- Hội CCB quản lý 348 tổ với 10.976 khách hàng, dư nợ 406,6 tỷ đồng (chiếm 11,54%), tăng 10,5 tỷ đồng.

- Đoàn Thanh niên quản lý 185 tổ với 5.814 khách hàng, dư nợ 207,5 tỷ đồng (chiếm 5,89%), tăng 4,9 tỷ đồng.

2.2. Về công tác đôn đốc thu hồi gốc, lãi và xử lý nợ

Cùng với việc cho vay các chương trình, NHCSXH, các Hội đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên phối hợp phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng tại từng đơn vị để chỉ đạo triển khai các giải pháp củng cố phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Chỉ đạo Hội cấp xã, Tổ TK&VV chủ động, tích cực xử lý, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, lãi phải thu. Đối với nợ khó thu, tham mưu UBND cấp xã thành lập Tổ thu hồi nợ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân việc thu hồi nợ khó, đặc biệt tình trạng hộ vay đi khỏi địa phương khi đến hạn trả nợ không rõ địa, không liên lạc được để thu hồi vốn ngày càng nhiều nên nợ quá hạn ủy thác qua các Hội đoàn thể hầu hết đều tăng so với đầu năm. Đến 31/3/2022, nợ quá hạn ủy thác: 4.238 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,12% dư nợ, so với đầu năm tăng 136,2 triệu đồng. Trong đó:

- HND: 1.534,8 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,11% dư nợ), so với đầu năm tăng 54 triệu đồng, tập trung chủ yếu ở HND Giao Thuỷ tăng 86,2 triệu đồng,

- HPN: 1.641,4 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,11% dư nợ), so với đầu năm giảm 33,3  triệu đồng. Chỉ có có 2 đơn vị huyện hội tăng nợ quá hạn so với đầu năm: Vụ Bản tăng 13,5 triệu đồng, Ý Yên tăng 15,5 triệu đồng, các đơn vị còn lại nợ quá hạn giảm hoặc bằng so với đầu năm.

- HCCB: 573,1 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,14% dư nợ), so với đầu năm tăng 35,1 triệu đồng, tập trung chủ yếu ở HCCB Nghĩa Hưng tăng 40 triệu đồng.

- ĐTN: 488,7 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,24% dư nợ), so với đầu năm tăng 80,4 triệu đồng, tập trung ở 02 đơn vị: ĐTN Trực Ninh tăng 35 triệu đồng, Giao Thuỷ tăng 46 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác xử lý các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng luôn được NHCSXH và các Hội đoàn thể quan tâm. Quý I/2022, NHCSXH đã phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận uỷ thác lập hồ sơ xử lý rủi ro đợt I/2022 theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị trình TW xóa nợ 14 món, số tiền gốc 86 tr.đ, khoanh nợ 04 món, số tiền gốc 32,6 tr.đ.

2.3. Hoạt động của tổ TK&VV

Hoạt động của các Tổ TK&VV duy trì nề nếp, ổn định. Toàn tỉnh hiện có 2.971 tổ TK&VV. Trong đó có 2.771 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 93,27%, 125 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 4,21%, 66 tổ xếp loại trung bình, tỷ lệ 2,22%, 9 tổ xếp loại yếu, tỷ lệ 0,3%. Trong quý, NHCSXH và các tổ chức CT-XH nhận uỷ thác đã phối hợp rà soát tham mưu cho chính quyền địa phương kiện toàn các Tổ TK&VV theo địa bàn cụm dân cư liền kề, phù hợp với việc sáp nhập thôn, xóm của địa phương, qua đó giảm 33 tổ so với đầu năm.

2.4. Hoạt động huy động tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV

Các tổ chức CT-XH tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tổ viên thực hành tiết kiệm để tạo lập vốn tự có, tạo nguồn hỗ trợ cho việc trả nợ, trả lãi với 97.199 tổ viên tham gia, chiếm 97,5% tổng số tổ viên. Doanh số thu tiền gửi trong quý đạt 23,1 tỷ đồng, doanh số chi tiền gửi 15,3 tỷ đồng. Đến 31/3/2022, số dư tiền gửi đạt 204,7 tỷ đồng, tăng 7,8 tỷ đồng. Trong đó: HND 74,2 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng; HPN 96 tỷ đồng, tăng 3,8 tỷ đồng; HCCB 22,2 tỷ đồng, tăng 1,2 tỷ đồng; ĐTN 12,3 tỷ đồng, tăng 0,6 tỷ đồng.

2.5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được các tổ chức CT-XH chú trọng, ngay từ đầu năm, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã xây dựng xong chương trình kiểm tra giám sát của năm. Tuy nhiên trong quý, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc kiểm tra còn hạn chế. Đến 31/3/2022, cấp tỉnh mới có HCCB kiểm tra được 02 huyện, 02 xã, 04 tổ TK&VV. Đối với Hội đoàn thể cấp huyện: HPN kiểm tra được 7 xã, 14 tổ TK&VV; HND kiểm tra được 41 xã, 154 tổ TK&VV; HCCB chưa kiểm tra; ĐTN kiểm tra được 3 xã, 7 tổ TK&VV. Đồng thời, các Hội đoàn thể cũng chỉ đạo Hội cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của hộ vay, thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay theo hợp đồng uỷ thác đã ký với NHCSXH.

2.6. Kết quả phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các Hội đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp với NHCSXH thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả trong hoạt động giao dịch; thường xuyên bám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, nắm bắt tình hình thiệt hại của các khách hàng vay vốn NHCSXH để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, trong quý, NHCSXH đã phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức tập huấn cho 255 cán bộ Hội đoàn thể các cấp, 22 cán bộ Ban giảm nghèo, 94 Trưởng thôn, 1.227 cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV, tập huấn, phổ biến các nội dung trong văn bản liên tịch, văn bản uỷ thác được ký mới cho cán bộ hội các cấp; phổ biến kịp thời các văn bản, chính sách mới cũng như chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời những tồn tại, sai sót đến cán bộ Hội cấp xã, tổ trưởng Tổ TK&VV tại buổi giao ban vào ngày giao dịch xã. Đặc biệt, tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ tham gia nhiệm kỳ mới sau Đại hội của các Hội đoàn thể.

- Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP và chỉ đạo của UBND tỉnh, NHCSXH và các tổ chức CT-XH đã cùng với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP báo cáo UBND tỉnh đề nghị NHCSXH Trung ương bố trí nguồn vốn.

- Tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ theo Quyết định 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến 31/3/2022 đã thực hiện đối chiếu được 95.813 khách hàng, đạt 98,56% (02 đơn vị đã hoàn thành 100% là Hải Hậu và Mỹ Lộc), số khách hàng còn phải đối chiếu 1.658 hộ.

- NHCSXH thực hiện chi trả đầy đủ phí ủy thác cho các cấp hội, trong quý tổng số phí ủy thác đã trả cho Hội đoàn thể các cấp là 2,88 tỷ đồng, hoa hồng cho Ban quản lý tổ TK&VV là 7,54 tỷ đồng.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

- Chất lượng hoạt động uỷ thác của một số tổ chức CT-XH cấp xã còn hạn chế, nhất là công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay, theo dõi và đôn đốc khách hàng trong quá trình sử dụng vốn vay và trả nợ ngân hàng, chưa phát hiện kịp thời các tồn tại, sai sót; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV còn thấp, tổ trung bình, yếu chậm được củng cố, tổ viên tham gia gửi tiền hàng tháng không đều ... ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; chưa quyết liệt trong việc xử lý nợ chây ỳ, tìm kiếm thông tin hộ vay đi khỏi địa phương, lưu giữ hồ sơ nhận ủy thác chưa đầy đủ.

- Nợ quá hạn uỷ thác tăng với năm trước. Đến 31/3/2022, còn 216 tổ TK&VV có nợ quá hạn (=7,25% tổng số tổ) tăng 5 tổ so với đầu năm, trong đó 77 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% (HND 32 tổ, HPN 26 tổ, CCB 12 tổ, ĐTN 7 tổ), chiếm 2,6% tổng số tổ, tăng 2 tổ; 66 tổ xếp loại trung bình (HND 27 tổ, HPN 28 tổ, HCCB 6 tổ, ĐTN 5 tổ) tăng 4 tổ, 9 tổ xếp loại yếu (HND 3 tổ, HPN, HCCB, ĐTN mỗi đơn vị có 2 tổ), tăng 5 tổ. Qua phân tích các tổ này đều có nợ quá hạn cao, tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm thấp. Bên cạnh nguyên nhân do hộ vay đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ để đôn đốc thu hồi gốc, lãi còn một số hộ chây ỳ nhưng tổ, Hội chưa tích cực, chưa có biện pháp đôn đốc thu hồi hiệu quả.

- Việc giám sát, nắm bắt tình hình hộ vay của một số Hội, tổ chưa sâu sát, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền thôn, xóm dẫn đến một số hộ vay bỏ đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ, không thu hồi được nợ; chưa thông báo kịp thời cho ngân hàng những trường hợp hộ vay bỏ đi khỏi địa phương.

- Một số nơi Ban giảm nghèo địa phương chưa thực sự quan tâm, vào cuộc cùng NHCSXH trong việc triển khai, quản lý các chương trình tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, Hội đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách, việc xử lý nợ quá hạn chưa hiệu quả nhất là đối với các hộ vay chây ỳ.

- Một số Tổ trưởng tổ TK&VV chưa thực hiện tốt hợp đồng ủy nhiệm đã ký với ngân hàng: chưa chủ động tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, hồ sơ sổ sách lưu giữ chưa đầy đủ, chưa khoa học; chưa tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ theo quy ước hoạt động, chưa tích cực tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia tiết kiệm nên tỷ lệ tổ viên tham gia đều hàng tháng còn thấp. Trong công tác bình xét, thiết lập hồ sơ cho vay còn sai sót, còn cho vay chồng chéo trong 1 hộ; chưa giám sát tốt việc sử dụng vốn của hộ vay nên còn hộ sử dụng vốn không đúng mục đích xin vay.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong quý II/2022, NHCSXH và các tổ chức CT-XH nhận uỷ thác các cấp tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư TW, chủ động, thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã - thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện về kết quả thực hiện hoạt động ủy thác trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời.

- Chỉ đạo Hội đoàn thể các cấp triển khai thực hiện đúng, đủ, có chất lượng các nội dung ủy thác theo văn bản liên tịch, Hợp đồng uỷ thác ký mới. Chú trọng công tác bình xét cho vay đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng quy định, xác định mức vay trên cơ sở đánh giá khả năng sử dụng vốn, cam kết thực hiện nghĩa vụ của người vay nhằm nâng cao chất lượng của từng khoản vay.

- Căn cứ danh sách điều tra HN, HCN, HMTN năm 2022 của các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách hộ đủ điều kiện/không đủ điều kiện vay vốn, tổng hợp nhu cầu vốn phối hợp với NHCSXH đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho 100% các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu vay.

- Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng chính sách được giao; triển khai hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, cho vay HSSV theo Quyết định số 05/2002/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch; Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh của địa phương, có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn có chất lượng tín dụng thấp, nợ quá hạn cao. Hội nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý tổ TK&VV chủ động rà soát, phân tích cụ thể từng món nợ quá hạn, tìm biện pháp đôn đốc, xử lý; tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ khó đòi, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm, Thuế, Công an... để tìm kiếm, kiểm tra thông tin về người vay và các thành viên trong hộ gia đình của các hộ vay đi khỏi địa phương để đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu các Hội đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với đầu năm; giám sát hộ vay và theo dõi nắm bắt tình hình sử dụng vốn của hộ vay; Nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động giao dịch xã, hoạt động Tổ TK&VV, hoạt động gửi tiền của tổ viên. Có các giải pháp phù hợp để tăng trưởng dư nợ cho các đơn vị nhận uỷ thác cấp xã, các Tổ TK&VV có dư nợ thấp kết hợp kiện toàn các tổ TK&VV chưa liền canh, liền cư, hoạt động yếu kém, phấn đấu giảm số tổ trung bình, không còn tổ yếu.

- Thực hiện hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ năm 2021 xong trước 30/4/2022, căn cứ kết quả phân loại nợ có biện pháp đôn đốc, xử lý nợ quá hạn, lãi tồn đọng hiệu quả; hướng dẫn và kịp thời hoàn thiện hồ sơ trình xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan.

- Phối hợp với NHCSXH tổ chức thành công Hội thi “Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ năm 2022” và Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 20 năm hình thành và phát triển NHCSXH” chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập NHCSXH.

- Chỉ đạo các cấp hội thực hiện kế hoạch kiểm tra, đảm bảo tỷ lệ kiểm tra theo quy định và chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra. Tăng cường kiểm tra những nơi có chất lượng hoạt động thấp, nợ quá hạn cao. Chỉ đạo tổ chức CTXH cấp xã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Tổ TK&VV, kiểm tra sử dụng vốn của hộ vay, tham gia họp và chỉ đạo trong các buổi họp bình xét cho vay; giám sát các phiên giao dịch tại xã, hướng dẫn cho Ban quản lý Tổ và tổ viên khi đến giao dịch với ngân hàng.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác uỷ thác, Ban quản lý Tổ TK&VV, tập trung vào những nội dung được sửa đổi bổ sung tại Văn bản liên tịch, Hợp đồng uỷ thác ký mới, những chính sách tín dụng mới ban hành, phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, thời gian tới tập trung vào các chính sách mới như: các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, cho vay HSSV theo Quyết định số 05/QĐ-TTg, kết quả 20 năm hoạt động tín dụng chính sách; Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, trả nợ gốc lãi đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua Tổ để tạo nguồn trả nợ, trả lãi.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ, đào tạo nghề, chương trình khuyến nông, khuyến ngư ... nhằm nâng cao hiệu  quả sử dụng vốn vay.

 

°
53 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120