Thông báo vv đề xuất dự án KHCN thực hiện Chương trình NTMN năm 2022

Đăng ngày 19-04-2021
100%

 

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN, ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

Thực hiện công văn số 493/TB-BKHCN ngày 10/03/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” thực hiện từ năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng gửi Quý cơ quan, đơn vị nội dung liên quan đến đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình NTMN bắt đầu thực hiện từ năm 2022.


de_xuat_du_an_NTMN_.pdf | Phu luc NTMN.rar
°
111 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120