Kết quả nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”

Đăng ngày 23-11-2020
100%

 

Ngày 25/1/2020 Tại Sở KH&CN đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định” do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì thực hiện.

1. Mục tiêu đề tài:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng dữ liệu nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu

2. Nội dung nghiên cứu đề tài nghiên cứu báo gồm:

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan các vấn đề nghiên cứu

Nội dung 2: Đánh giá mối quan hệ giữa QHSDĐ với một số loại hình quy hoạch khác

Nội dung 3: Thực trạng hệ thống thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Nội dung 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy

Nội dung 5: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

3. Kết quả chuyển giao đề tài: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định sử dụng kết quả nghiên cứu để phục vụ trong công tác quản lý, giám sát thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại UBND huyện.

4. Hội đồng đánh giá xếp loại: Xuất sắc

°
74 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120