Kết quả nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định”

Đăng ngày 24-11-2020
100%

 

Ngày 15/01/2020 tại Sở KH&CN đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện.

1. Mục tiêu đề tài:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa qui mô lớn;

- Đánh giá thực trạng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2014-2018;

- Đề xuất giải pháp đẩy mạnh quá trình tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian tới.

2. Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm:

Nội dung 1: Tổng quan lý luận, thực tiễn và các chủ trương chính sách thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai; Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định thời gian qua

Nội dung 2: Phân tích thực trạng tích tụ đất đai phát triển mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung 3: Phân tích thực trạng tích tụ đất đai của các hộ gia đình và các gia trại trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung 4: Thực trạng tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tỉnh Nam Định

Nội dung 5: Thực trạng tập trung đất đai xây dựng cánh đồng lớn (mô hình hợp tác xã) trên địa bàn tỉnh Nam Định

3. Kết quả chuyển giao đề tài: Chuyển giao trực tiếp cho Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp &PTNT, Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện Hải Hậu, Ý Yên và Trực Ninh.

4. Hội đồng đánh giá xếp loại: Đạt

°
3 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120