Kết quả nghiệm thu đê tài:“Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về đo lường và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Nam Định”

Đăng ngày 23-11-2020
100%

 

Ngày 15/01/2020 tại Sở KH&CN đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về đo lường và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Nam Định” do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lường Chất lượng Nam Định chủ trì thực hiện.

1. Mục tiêu đề tài:

Đánh giá thực trạng thực thi các quy định pháp luật đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo và phép đo nhóm 2.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về đo lường.

2. Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm:

Nội dung 1: Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn hoạt động đo lường

Nội dung 2: Đánh giá thực trạng việc thực thi chính sách pháp luật về đo lường trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về đo lường

3. Kết quả chuyển giao đề tài: làm căn cứ cho Chi cục TCĐLCL đề xuất, tham mưu với Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL, UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định về quản lý Đo lường; Giúp cho các cơ quan QLNN về đo lường từ cấp tỉnh, huyện, xã quy trình thực thi các quy định có hiệu lực, hiệu quả; Giúp các tổ chức kiểm định/hiệu chuẩn PTĐ có căn cứ để xây dựng chiến lược đầu tư phát triển hoạt động.

4. Hội đồng đánh giá xếp loại: Đạt

°
31 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120