Tuần trước Tuần sau

Thứ Hai

12/4/2021

Sáng

+ 8h00: Làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp (Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh, đ/c Tùng, VP2, VP5).

Chiều

+ 15h00, tại Hội trường tầng 3 – trụ sở UBND tỉnh: Hội nghị công bố thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh, đ/c Loan, VP1, VP8).

Thứ Ba

13/4/2021

Sáng

+ Làm việc với Sở Xây dựng (Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh, đ/c Tùng, VP2, VP5).

Chiều

 

Thứ Tư

14/4/2021

Sáng

+ Tiếp công dân định kỳ - cả ngày (Đ/c Trần Anh Dũng - PCTTT UBND tỉnh, đ/c Kha, VP3, VP8, VP9).

+ 9h00, tại TP. Hà Nội: Hội nghị công bố chỉ số PAPI năm 2020 (Đ/c Hà Lan Anh - PCT UBND tỉnh, VP11).

Chiều

 

Thứ Năm

15/4/2021

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Sáu

16/4/2021

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Bảy 17/4/2021

Sáng

 

Chiều

 

Chủ Nhật

18/4/2021

Sáng

 

Chiều