|   Liên hệ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 3721
  • Trong tuần: 58077
  • Tất cả: 5342732
ĐBQH và HĐND TỈNH

I. Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Danh sách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định khóa XIV

STT

Họ và Tên

1

Ông Nguyễn Văn Pha

2

Ông Đoàn Hồng Phong

3

 Đặng Thị Phương Thảo

4

 Mai Thị Phương Hoa

5

Ông Đào Việt Trung

6

Ông Trương Anh Tuấn

7

Ông Trần Quang Chiểu

8

Ông Phạm Văn Nắng

(Phạm Quang Dũng)

9

Ông Nguyễn Quang Ngọc


 2. Danh sách HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021

DS Trung cu HDND tinh 2016-2021.xls

II. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội:

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội được thành lập theo quyết định số 3565/2003/QĐ – UB ngày 23/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định:

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội là cơ quan giúp việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, có chức năng tham mưu và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương 

Giúp Trưởng, Phó đoàn dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động (hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm) của Đoàn Đại biểu Quốc;

Phục vụ các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm;

Tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp công dân; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết;

Tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri; giúp Trưởng đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định và gửi các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi, thẩm quyền của địa phương

Phục vụ Đoàn đại biểu quc hội, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia đóng góp vào các dự án luật, Pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến;

Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương; phối hợp với các vụ chức năng của Văn phòng Quốc hội phục vụ các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội về địa phương công tác

Phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong hoạt động đối ngoại;

Phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tại các kỳ họp Quốc hội theo quy định tại Nội quy kỳ họp Quốc hội và các quy định khác của pháp luật;

Giúp Trưởng, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội quản lý công tác văn thư – lưu trữ;

Giúp Trưởng, Phó đoàn lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Đoàn để gửi đến Văn phòng Quốc hội và thực hiện việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán tài chính của Đoàn theo chế độ tài chính Nhà nước.

Giúp Trưởng, Phó đoàn quản lý, sử dụng các trang thiết bị, tài sản của Đoàn theo đúng chế độ nhà nước quy định;

Giúp Trưởng, Phó đoàn tổng hợp tình hình hoạt động của Đoàn và các đại biểu trong Đoàn để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh:

a. Vị trí, chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh là bộ máy tham mưu, tổng hợp, giúp việc của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; có chức năng tổ chức, phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời giữ mối liên hệ công tác với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội. 

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm đã được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Tổ chức phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân; tiếp nhận, chuyển đơn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hướng dẫn nội dung để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị đó theo quy định của pháp luật.

Tổ chức phục vụ hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị kỳ họp và bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp theo Quy chế hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định khác của pháp luật.

Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân trong việc thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp và hoạt động giám sát do Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh phân công và theo chương trình kế hoạch.

Phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; rà soát về thể thức, nội dung văn bản trước khi trình Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; phối hợp với cơ quan chức năng phổ biến nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán tài chính của Hội đồng nhân dân tỉnh theo chế độ tài chính Nhà nước; tổ chức phục vụ, bảo đảm điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của Đảng đoàn HĐND, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao.