HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở HUYỆN MỸ LỘC

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, hội đoàn thể và sự ủng hộ của Nhân dân cùng sự nỗ lực của người làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Mỹ Lộc nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và tạo điều kiện để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.