HUYỆN MỸ LỘC: TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở

Ngày 12/8/2023, huyện Mỹ Lộc đã tổ chức 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 02 xã Mỹ Phúc, Mỹ Thắng với tổng 15 lô đất đủ điều kiện để đưa ra đấu giá và tại khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc (lần 2 đợt 12) với 15 lô đất đủ điều kiện để đưa ra đấu giá.