Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 17-2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 97-QĐ/TW ngày 07/02/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.Ảnh: Văn Huỳnh

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Ảnh: Văn Huỳnh

Theo đó, Quy định số 96-QĐ/TW thay thế Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quy định số 96-QĐ/TW nêu rõ quan điểm, nguyên tắc trong việc lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời, chỉ rõ phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, thành phần ghi phiếu và thời điểm ghi phiếu; tiêu chí, quy trình, tổng hợp kết quả và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo Quy định số 96-QĐ/TW, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7-2-2023 của Bộ Chính trị gồm 4 chương, 17 điều, thay thế cho Quy định số 172-QĐ/TW, ngày 7-3-2013 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm là đảng bộ cơ sở, chi bộ có trên một nửa số đảng viên (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, bị đình chỉ sinh hoạt đảng) do điều kiện công tác có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt không thể sinh hoạt đảng trực tiếp tại cùng một địa điểm thì được thí điểm thực hiện sinh hoạt đảng trực tuyến. Đảng bộ cơ sở có tính chất đặc thù được áp dụng sinh hoạt trực tuyến không quá 1 lần trong năm; chi bộ có tính chất đặc thù được áp dụng không quá 3 lần trong năm. Chi bộ thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng thay cho sinh hoạt toàn thể chi bộ được áp dụng không quá 3 lần trong năm. Sinh hoạt đảng trực tuyến phải thực hiện đầy đủ các bước như sinh hoạt đảng trực tiếp, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Việc thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30-6-2025.

Bên cạnh đó, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 3-1-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được quán triệt nghiêm túc tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh thêm những vấn đề quan trọng trong nội dung các văn bản mới. Đồng thời nêu rõ, việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ góp phần đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây đều là những văn bản quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quan tâm quán triệt nội dung tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới. Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các văn bản. Trong quá trình triển khai có vướng mắc, phát sinh tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong cả nước nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng./.

baonamdinh.com.vn