UBND tỉnh đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 31-1-2023, UBND tỉnh ban hành công văn số 14/UBND-VP2 đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Trong đó, các cấp chính quyền, ngành chức năng tăng cường phối hợp, đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh hoạt động, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc kịp thời xử lý hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh; liên tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những công việc cụ thể, thiết thực bảo đảm hoàn thành hiệu quả các mục tiêu đề ra. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng chính phủ duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021- 2025 cấp tỉnh ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt; tham mưu triển khai lấy ý kiến ​​nhân dân đối với dự thảo ​​Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực, thúc đẩy tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, nhất là các dự án đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các công trình giao thông trọng điểm có tính kết nối, liên kết vùng, chiến lược, lâu dài, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Quyết liệt thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, chú trọng thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đúng lộ trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư. 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; đấu tranh có hiệu quả và phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; có phương án hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm theo quy định. Chú trọng đảm bảo các điều kiện sản xuất vụ xuân; chủ động phòng trừ, kiểm soát tốt dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng; thực hiện hiệu quả Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2023; tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu khai thác hải sản bất hợp pháp; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và chương trình OCOP năm 2023.

Tổ chức thực hiện tốt công tác giao, nhận quân theo quy định; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là an ninh, trật tự tại lễ hội đầu xuân; đẩy mạnh phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, điểm tổ chức lễ hội, nơi tập trung đông người./.

baonamdinh.com.vn