Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023