Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định (Cập nhật đến 13/01/2022)

Từ 12/01/2022, tiêu chí tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ 2 mũi cho người dân trên 50 tuổi đã đạt > 80%

Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định (Cập nhật đến 13/01/2022)