Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022