Thông báo Về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định, thành phố Nam Định để phòng, chống dịch COVID-19

Quyết định Về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định, thành phố Nam Định để phòng, chống dịch COVID-19