Công văn V/v thay đổi thời gian họp UBND tỉnh

Công văn V/v thay đổi thời gian họp UBND tỉnh