Giấy mời họp 345/GM-UBND Dự Hội nghị thông báo kết luận kiểm toán tại tỉnh Nam Định

Giấy mời họp 345/GM-UBND Dự Hội nghị thông báo kết luận kiểm toán tại tỉnh Nam Định