Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Trường Thi phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia chống dịch, Quyết tâm “ bảo vệ vùng xanh -thắng nhanh covid-19”

Sáng ngày 27/9/2021, UB.MTTQ phường Trường Thi phát động phong trào “Toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch, quyết tâm : Bảo vệ vùng xanh – Thắng nhanh Covid-19”.