Giấy mời số 342/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Tổ chức khai thác thích ứng an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, quý IV năm 2021

Thời gian: Bắt đầu từ 08h30”, thứ Sáu, ngày 22/10/2021. Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh.

Giấy mời số 342/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Tổ chức khai thác thích ứng an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19, quý IV năm 2021