Giấy mời số 339/GM-UBND Dự làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00”, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (thứ Tư). Địa điểm: Tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Giấy mời số 339/GM-UBND Dự làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh