Thông báo V/v thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thông qua một số Đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh

Thông báo V/v thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thông qua một số Đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh