Kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Thịnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND xã Giao Thịnh khóa XVI đã nghe Thường trực HĐND xã thông qua Quy chế hoạt động, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ hai; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã. Ủy ban MTTQ xã thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc đầu tư xây dựng công trình nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS; Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, xóm cơ bản đạt NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2022