Tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận người dân trở về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận người dân trở về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16