Thông báo kết luận hội nghị giao ban kết quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021

Thông báo kết luận hội nghị giao ban kết quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021