Báo cáo kết quả thực hiện văn bản liên tịch về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách quý II năm 2021

6 tháng đầu năm, mặc dù các tổ chức CT-XH phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị nhất là tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 song các tổ chức CT-XH nhận ủy thác và NHCSXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục những bất ổn do đại dịch Covid-19 để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ỦY THÁC

1. Công tác phối hợp chỉ đạo

- Tổ chức CTXH các cấp thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, các quy định của NHCSXH, của tổ chức CTXH trong hoạt động ủy thác; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay vốn trong việc trả nợ, trả lãi, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ để tạo lập vốn tự có, tạo nguồn hỗ trợ trả nợ, trả lãi.

- Tích cực phối hợp với NHCSXH và chính quyền địa phương để giải ngân nhanh chóng, thuận lợi vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng, cũng như quản lý nợ vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, cho vay quay vòng kịp thời; thực hiện các biện pháp xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, người vay bỏ đi khỏi địa phương, các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

- Tiếp tục phối hợp với NHCSXH để củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ TK&VV. Sau quá trình củng cố, sáp nhập, bàn giao các Tổ có quy mô nhỏ, hoạt động yếu kém, số Tổ TK&VV đã giảm gần 300 tổ so với 31/12/2020.

- Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các Điểm giao xã, chỉ đạo Hội cấp xã thực hiện tốt việc giám sát, hướng dẫn tổ trưởng tổ TK&VV, hộ vay vốn tại buổi giao dịch xã, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ TK&VV ngay tại buổi giao dịch xã, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai sót.

- Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch, tuyên truyền trên đài phát thanh huyện, xã để người dân chấp hành tốt việc phòng, chống dịch khi tham gia giao dịch với NHCSXH; bám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, nắm bắt tình hình thiệt hại của các khách hàng vay vốn NHCSXH để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19.

- Quan tâm rà soát, phân công, phân nhiệm cụ thể cho bộ phận cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động ủy thác, chủ động phối hợp với NHCSXH để triển khai; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm về hoạt động nhận ủy thác, hoạt động của Tổ TK&VV, hoạt động vay vốn và sử dụng vốn vay của các hộ vay.

2. Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách

2.1. Về cho vay các chương trình

6 tháng đầu năm, 4 tổ chức CT-XH đã cùng với NHCSXH giải ngân cho 19.280 lượt hộ với số tiền 680,4 tỷ đồng. Đến 30/6/2021, các Hội đoàn thể quản lý 3.015 tổ TK&VV, 99.960 hộ vay, dư nợ 3.366,5 tỷ đồng, so với 31/12/2020 tăng 159,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 232,1 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay, bình quân một tổ quản lý 33 hộ, dư nợ 1.117 triệu đồng, so với đầu năm số dư nợ tăng 145 triệu đồng /tổ. Nợ quá hạn: 3.792,2 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% dư nợ, so với đầu năm tăng 603,4 triệu đồng. Kết quả ủy thác qua từng Hội cụ thể như sau:

- Hội Nông dân quản lý 1.201 tổ với 39.021 khách hàng, dư nợ 1.295,1 tỷ đồng (tỷ trọng 38,47%), so với đầu năm tăng 47,9 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 81,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ quá hạn 1.248,7 triệu đồng, chiếm 0,1% dư nợ, so với đầu năm tăng 6 triệu đồng.

- Hội Phụ nữ quản lý 1.275 tổ với 43.612 khách hàng, dư nợ 1.483,6 tỷ đồng (chiếm 44,07% dư nợ uỷ thác), so với đầu năm tăng 82,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 102,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ quá hạn 1.616,4 triệu đồng, chiếm 0,11% dư nợ, tăng so với đầu năm 439,1 triệu đồng.

- Hội CCB quản lý 358 tổ với 11.420 khách hàng, dư nợ 390,6 tỷ đồng (chiếm 11,6% dư nợ uỷ thác), so với đầu năm tăng 20,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 25,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ quá hạn 528,8 triệu đồng, chiếm 0,14% dư nợ, tăng so với đầu năm 50,4 triệu đồng.

- Đoàn Thanh niên quản lý 181 tổ với 5.907 khách hàng, dư nợ 197,2 tỷ đồng (chiếm 5,86% dư nợ uỷ thác), so với đầu năm tăng 9,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 21,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ quá hạn 398,3 triệu đồng, chiếm 0,2% dư nợ, tăng so với đầu năm 107,9 triệu đồng.

2.2. Hoạt động của tổ TK&VV

Hoạt động của Tổ TK&VV thường xuyên được quan tâm, củng cố, kiện toàn để đảm bảo các tổ TK&VV hoạt động theo đúng quy ước, đúng địa bàn dân cư và nâng cao năng lực hoạt động cho mạng lưới Tổ TK&VV. Hàng tháng, căn cứ kết quả đánh giá chất lượng hoạt động Tổ, NHCSXH và các Hội đoàn thể và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện củng cố kiện toàn các tổ xếp loại trung bình yếu, do vậy tỷ lệ tổ trung bình, yếu luôn giữ ở mức thấp (hiện chiếm 2,06% tổng số tổ), chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV ổn định, ngày càng nâng cao về chất lượng, phát huy hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT tỉnh, các đơn vị đã tích cực rà soát, sáp nhập các tổ TK&VV có quy mô nhỏ, số hộ dư nợ thấp. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, Chi nhánh phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương thực hiện rà soát, chấn chỉnh hoạt động đối với 100% Tổ TK&VV. Qua rà soát, kiện toàn đã giảm được 283 tổ so với đầu năm, số tổ quy mô nhỏ dưới 20 hộ giảm 422 tổ.

Đến 30/6/2021, có 2.812 Tổ không có nợ quá hạn, chiếm 93,3% tổng số tổ; Đánh giá chất lượng hoạt động tổ tháng 6/2021, toàn tỉnh có 2.813 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 93,3%, 140 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 4,64%, 60 tổ xếp loại trung bình, tỷ lệ 1,99%, 2 tổ xếp loại yếu, tỷ lệ 0,07%.

2.3. Hoạt động huy động tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV

Các Hội đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tổ viên thực hành tiết kiệm để tạo lập vốn tự có, tạo nguồn hỗ trợ cho việc trả nợ, trả lãi. Doanh số thu tiền gửi của tổ viên đạt 38,8 tỷ đồng, doanh số chi tiền gửi 35,1 tỷ đồng. Đến 30/6/2021 có 100% số tổ TK&VV có số dư tiền gửi với 99.407 tổ viên tham gia, chiếm 97,2% số tổ viên. Số dư tiền gửi đạt 175,5 tỷ đồng, tăng 3,7 tỷ đồng. Trong đó, HND 63,6 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng; HPN 83 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng; HCCB 18,7 tỷ đồng, tăng 0,2 tỷ đồng; ĐTN 10,2 tỷ đồng, tăng 0,3 tỷ đồng.

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát:

Ngay từ đầu năm, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã xây dựng xong chương trình kiểm tra giám sát của năm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và các Hội đoàn thể tập trung cho công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nên công tác kiểm tra của các Hội đoàn thể còn hạn chế. HND tỉnh kiểm tra được 4/10 huyện, 4 xã, 5 tổ TK&VV và 10 hộ vay vốn; HPN tỉnh trong thời gian qua tập trung cho Đại hội các cấp nên chưa tổ chức kiểm tra; HCCB tỉnh kiểm tra được 3/10 huyện, 3 xã, 6 tổ TK&VV và 8 hộ vay vốn; ĐTN tỉnh kiểm tra được 8/8 huyện, 15 xã, 35 tổ TK&VV và 61 hộ vay vốn.

Ngoài ra, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, xã cũng xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm theo văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác đã ký kết với NHCSXH, thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn của 100% các món vay trong vòng 30 ngày sau khi hộ nhận tiền vay, tăng cường kiểm tra đối với những nơi có chất lượng hoạt động thấp. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã kịp thời nắm bắt được các tồn tại, vướng mắc tại địa phương, đưa ra các giải pháp tháo gỡ, đồng thời kiến nghị với chính quyền, các đơn vị có liên quan để giải quyết khó khăn cho cơ sở.

2.5. Kết quả phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các Hội đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp với NHCSXH triển khai các biện pháp phòng chống dịch đến cán bộ Hội, cán bộ Ban quản lý Tổ và khách hàng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia giao dịch, tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền trên đài phát thanh huyện, xã để người dân chấp hành tốt việc phòng chống dịch khi tham gia giao dịch và hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tại Điểm giao dịch xã thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch; Đồng thời, nắm bắt tình hình thiệt hại của các khách hàng vay vốn NHCSXH để có các giải pháp kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19.

- Về công tác đào tạo, tập huấn: Thực hiện kế hoạch đào tạo năm, 6 tháng đầu năm, NHCSXH đã phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức tập huấn cho 127 cán bộ Ban giảm nghèo, 1.134 Trưởng thôn, 117 cán bộ Hội đoàn thể cấp xã, 3.887 cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV; phổ biến, tập huấn cho cán bộ hội, tổ trưởng tổ TK&VV một số văn bản, chính sách mới cũng như chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời những tồn tại, sai sót tại buổi giao ban vào ngày giao dịch xã.

- NHCSXH thực hiện chi trả đầy đủ phí ủy thác cho các cấp hội, 6 tháng đầu năm tổng số phí ủy thác đã trả cho Hội đoàn thể các cấp là 6,7 tỷ đồng, hoa hồng cho Ban quản lý tổ TK&VV là 15,5 tỷ đồng.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động ủy thác đối với tổ chức CTXH cấp xã, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Một số Hội đoàn thể cơ sở chưa chủ động thực hiện tốt các nội dung ủy thác đã ký kết, chưa chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, nhất là việc kiểm tra sử dụng vốn của hộ vay; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV tại một số nơi không đồng đều, hoạt động kém hiệu quả; chưa tích cực trong việc xử lý nợ chây ỳ, lãi tồn đọng, tìm kiếm thông tin hộ vay đi khỏi địa phương. Trong công tác bình xét cho vay, chưa mạnh dạn triển khai nâng mức vay đáp ứng theo nhu cầu vốn phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của hộ vay; Một số Hội đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

- Nợ quá hạn ủy thác có xu hướng tăng lên, các Hội đoàn thể đều tăng nợ quá hạn so với đầu năm. Đến 30/6/2021, còn 243 Tổ quy mô nhỏ, dưới 20 hộ dư nợ; 203 tổ TK&VV có nợ quá hạn (=6,73% tổng số tổ), trong đó 73 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% (HND 29 tổ, HPN 29 tổ, CCB 11 tổ, ĐTN 4 tổ), chiếm 2,4% tổng số tổ; 60 tổ xếp loại trung bình (HND 24 tổ, HPN 20 tổ, HCCB 13 tổ, ĐTN 3 tổ) tăng 14 tổ; 02 tổ xếp loại yếu Trần Thị Hà – HPN Ngô Đồng – Giao Thủy; Vũ Thị Hải – HPN Cửa Nam – TP. NĐ). Qua phân tích các tổ trung bình, yếu đều có nợ quá hạn cao, tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm thấp. Bên cạnh nguyên nhân do hộ vay đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ để đôn đốc thu hồi gốc, lãi còn một số hộ chây ỳ nhưng tổ, Hội chưa tích cực, chưa có biện pháp đôn đốc thu hồi hiệu quả.

- Việc giám sát, nắm bắt tình hình hộ vay của một số Hội, tổ chưa sâu sát, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền thôn, xóm dẫn đến một số hộ vay bỏ đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ, không thu hồi được nợ; chưa thông báo kịp thời cho ngân hàng những trường hợp hộ vay bỏ đi khỏi địa phương.

- Một số Tổ trưởng tổ TK&VV chưa chủ động tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn; chưa tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ theo quy ước hoạt động; chưa tích cực tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia tiết kiệm nên tỷ lệ tổ viên tham gia đều hàng tháng còn thấp; Thực hiện củng cố kiện toàn tổ, vừa qua nhiều tổ được sáp nhập xong việc bàn giao hồ sơ giữa Ban quản lý tổ cũ và mới chưa đầy đủ, việc lưu giữ hồ sơ sổ sách tại một số Tổ chưa đúng quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2021

- Các Hội đoàn thể bám sát các nội dung NHCSXH đã ủy thác để thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng. Đôn đốc hoạt động ủy thác của Hội cấp dưới nhất là cấp xã về quản lý, giám sát hoạt động Tổ TK&VV trong công tác bình xét cho vay, đôn đốc thu hồi nợ, tham gia giao dịch tại điểm giao dịch xã; kiểm tra việc sử dụng vốn 100% món vay trong vòng 30 ngày sau giải ngân.

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện/không đủ điều kiện vay vốn để làm cơ sở bình xét cho vay. Việc cho vay phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, đúng đối tượng trên cơ sở đánh giá khả năng sử dụng vốn, cam kết thực hiện nghĩa vụ của người vay nhằm nâng cao chất lượng của từng khoản vay.

- Tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng được phân giao cho các địa phương năm 2021, đồng thời có các giải pháp phù hợp để tăng trưởng dư nợ cho các Tổ TK&VV, các địa bàn có dư nợ thấp, chỉ đạo nâng mức vay đáp ứng nhu cầu và phù hợp với phương án sử dụng vốn của hộ vay. Phối hợp với chính quyền địa phương, NHCSXH rà soát nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, rà soát, phân tích cụ thể từng món nợ quá hạn, tìm biện pháp xử lý phù hợp. Chủ động, thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã - thành viên BĐD HĐQT NHCSXH cấp huyện về kết quả thực hiện hoạt động ủy thác trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời, đặc biệt, tham mưu cho chính quyền địa phương vào cuộc xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ khó đòi, tìm kiếm thông tin hộ vay đi khỏi địa phương để đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu các Hội đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với đầu năm; Đối với chương trình hết thời hạn thực hiện như cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 và Quyết định 33, chủ động đôn đốc hộ vay trả nợ kể cả nợ phân kỳ để giảm gánh nặng khi đến hạn trả nợ cuối cùng vì nhiều hộ vay chương trình này thuộc diện rất khó khăn; thường xuyên theo dõi nắm bắt và kiểm soát tốt việc sử dụng vốn của hộ vay; phối hợp với NHCSXH nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch xã.

- Để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần vào giảm cấp bù cho ngân sách nhà nước, đề nghị các tổ chức CT-XH tiếp tục thực hiện và chỉ đạo các cấp Hội, các đơn vị trực thuộc mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH, gửi các khoản tiền nhàn rỗi, các quỹ vào NHCSXH; đồng thời phối hợp với NHCSXH và các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức phát động “Ngày gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” để tạo lập nguồn vốn chp vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

- NHCSXH và các Hội đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch; Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh của địa phương, có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Các cấp Hội tích cực thực hiện kế hoạch kiểm tra năm phấn đấu đến 30/9/2021 cơ bản hoàn thành, đảm bảo tỷ lệ kiểm tra theo quy định và chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra. Đồng thời tăng cường kiểm tra những nơi có chất lượng hoạt động thấp, nợ quá hạn cao.

- Phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ Hội tham gia hoạt động ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV, nhất là các cán bộ được thay thế sau các kỳ đại hội Đảng, Đại hội của tổ chức CT-XH các cấp.

- Phối hợp thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ việc đối chiếu, phân loại nợ định kỳ trong năm 2021 theo Quy chế phân loại nợ bàn hành kèm theo Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ khi có văn bản hướng dẫn thực hiện của NHCSXH.

- Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tuyên truyền nâng cao ý thức của người vay trong việc vay và trả nợ ngân hàng, thực hiện quy ước của tổ; tư vấn, hướng dẫn giúp người vay nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nêu gương các điển hình tiên tiến trong sử dụng vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, vươn lên thoát nghèo... để khuyến khích, động viên các hội viên mạnh dạn vay vốn, tự lực vươn lên../.