Tỉnh Ủy

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

 

STT

Họ và tên, Chức vụ

1

Ông Phạm Gia Túc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

2

Ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

3

Ông Phạm Ðình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XX

Nhiệm kỳ 2020-2025

 

STT

Họ và tên

1

Ông Phạm Gia Túc

2

Ông Lê Quốc Chỉnh

3

Ông Phạm Ðình Nghị

4

Ông Nguyễn Văn Va

5

Ông Ðoàn Văn Hùng

6

Ông Nguyễn Mạnh Hiền

7

Ông Trần Anh Dũng

8

Bà Phạm Thị Thu Hằng

9

Ông Phạm Văn Long

10

Ông Nguyễn Anh Tuấn

11

Ông Nguyễn Phùng Hoan

12

Ông Hoàng Nguyên Dự

13

Ông Lương Văn Kiểm

14

Ông Mai Văn Quyết

15

Ông Trần Minh Thắng

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XXX

Nhiệm kỳ 2020-2025

 

STT

Họ và tên

1

Ông Phạm Gia Túc

2

Ông Lê Quốc Chỉnh

3

Ông Phạm Ðình Nghị

4

Ông Nguyễn Văn Va

5

Ông Ðoàn Văn Hùng

6

Ông Nguyễn Mạnh Hiền

7

Ông Trần Anh Dũng

8

Bà Phạm Thị Thu Hằng

9

Ông Phạm Văn Long

10

Ông Nguyễn Anh Tuấn

11

Ông Nguyễn Phùng Hoan

12

Ông Hoàng Nguyên Dự

13

Ông Lương Văn Kiểm

14

Ông Mai Văn Quyết

15

Ông Trần Minh Thắng

16

Ông Phạm Quang Ái

17

Ông Hà Lan Anh

18

Ông Nguyễn Hải Dũng

19

Ông Nguyễn Tiến Dũng

20

Ông Trần Thị Ðịnh

21

Ông Trần Lê Ðoài

22

Ông Trần Văn Giang

23

Ông Trần Minh Hải

24

Ông Triệu Ðức Hạnh

25

Ông Bùi Văn Hảo

26

Ông Nguyễn Văn Hậu

27

Ông Trần Minh Hoan

28

Ông Vũ Ðình Hồng

29

Ông Cao Xuân Hùng

30

Ông Phạm Duy Hưng

31

Ông Trần Văn Hưng

32

Ông Vũ Văn Hưng

33

Ông Vũ Văn Hưng

34

Ông Trần Văn Kiểm

35

Ông Khúc Mạnh Kiên

36

Bà Vũ Thị Kim

37

Ông Mai Thanh Long

38

Ông Nguyễn Hùng Mạnh

39

Ông Vũ Văn Nghĩa

40

Ông Hoàng Thị Hoài Phương

41

Ông Vũ Trọng Quế

42

Ông Phạm Văn Quyết

43

Ông Phạm Văn Sơn

44

Ông Triệu Văn Thái

45

Ông Sái Hồng Thanh

46

Ông Lê Văn Thế

47

Ông Vũ Hữu Thi

48

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

49

Ông Hoàng Ðức Trọng

50

Ông Hoàng Ðình Trung

51

Ông Phạm Thành Trung

52

Ông Trương Anh Tuấn

53

Ông Ðinh Ðức Tuyến

 

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XX

Nhiệm kỳ 2020-2025

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Ông Nguyễn Mạnh Hiền

Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra:

1

Ông Nguyễn Văn Va

2

Ông Trần Văn Giang

3

Ông Lê Bình Sơn

4

Ông Nguyễn Thế Đức

5

Ông Nguyễn Quang Hưng

6

Ông Vũ Xuân Hương

7

Ông Đào Văn Tiệp

8

Bà Phạm Thị Lan Hương