Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung phía Bắc thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên

Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung phía Bắc thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên