Báo cáo hoạt động của Ủy ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021

Quý I/2021, NHCSXH tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đề ra, vừa phòng chống tốt dịch Covid-19, vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống của cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BĐD HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kiện toàn thay thế 01 thành viên BĐD tỉnh, 2 thành viên BĐD cấp huyện. Đến nay, BĐD tỉnh, các huyện, thành phố có 336 thành viên tham gia (Trong đó: Cấp tỉnh 12 thành viên, 10 BĐD cấp huyện, thành phố 324 thành viên).

2. BĐD HĐQT các cấp đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ quý I/2021:

- Các thành viên BĐD HĐQT các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí vốn từ ngân sách ủy thác sang NHCSXH.

- BĐD các cấp đã ban hành gần 50 văn bản chỉ đạo, quyết định phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn, nghị quyết của BĐD...Đặc biệt, Trưởng BĐD HĐQT tỉnh đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo triển khai công tác tín dụng chính sách xã hội.

- Chỉ đạo NHCSXH và các tổ chức CT-XH tập trung giải ngân các chương trình đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch.

- Chỉ đạo các Hội đoàn thể thực hiện tốt các nội dung ủy thác; tăng cường truyền thông về tín dụng chính sách, đồng thời chủ động báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

- BĐD HĐQT tỉnh, các huyện, thành phố, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp và NHCSXH đã xây dựng xong chương trình kiểm tra, giám sát năm. Một số đơn vị đã  triển khai thực hiện kiểm tra ngay từ những tháng đầu năm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHCSXH

1. Công tác tín dụng

a) Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách xã hội đến 31/3/2021 đạt 3.399,5 tỷ đồng, tăng 185,5 tỷ đồng (+ 5,77%) so với đầu năm. Trong đó:

+ Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 2.825,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 83,1%  tổng nguồn vốn, tăng so với đầu năm 172,8 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân: 536,3 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng nguồn vốn, tăng so với đầu năm 5,6 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch giao.

+ Vốn nhận ủy thác đầu tư ngân sách địa phương: 37,4 tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng nguồn vốn, tăng 7,2 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch TW giao tăng trưởng năm.

b) Về cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Doanh số cho vay trong quý là 271,5 tỷ đồng, bằng 89,1% cùng kỳ năm trước, với 8.834 lượt khách hàng được vay vốn. Đối với chương trình cho vay Hộ mới thoát nghèo, theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chương trình được tiếp tục thực hiện từ 30/3/2021, NHCSXH đã phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác rà soát nhu cầu, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ để giải ngân ngay khi Quyết định có hiệu lực thi hành, đã giải ngân được 17,5 tỷ đồng.

Doanh số thu nợ đạt: 218,4 tỷ đồng, bằng 86,8% cùng kỳ năm trước và bằng 80,4 doanh số cho vay.

Dư nợ đến 31/3/2021 đạt: 3.266,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 164,3 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 52,9 tỷ đồng (+ 1,65%), đạt 96,1% kế hoạch giao với 99.829 khách hàng đang có dư nợ.

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã có 684 hộ thoát nghèo, 1.729 hộ thoát cận nghèo; tạo việc làm cho 535 lao động; 1.574 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng 8.968 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; 11 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp.

c) Chất lượng tín dụng

- 104 xã không có nợ quá hạn (chiếm 46% tổng số xã), 168 xã có chất lượng hoạt động tín dụng tốt, 52 xã khá, 5 xã trung bình, 01 xã yếu; 2.917 tổ không có nợ quá hạn, tỷ lệ 93,6% tổng số tổ. Đánh giá chất lượng hoạt động tổ, toàn tỉnh có 2.736 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 87,86%; 314 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 10,08%; 54 tổ xếp loại trung bình, tỷ lệ 1,73%; 10 tổ xếp loại yếu, tỷ lệ 0,32%.

- Nợ khoanh: 59 tr.đ, chiếm 0,002% tổng dư nợ; nợ quá hạn: 3.991 tr.đ, chiếm 0,12% tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 310 tr.đ.

d) Hoạt động tại điểm giao dịch xã: 215 Điểm giao dịch xã tiếp tục hoạt động hiệu quả, giải quyết trên 90% tổng giá trị giao dịch của NHCSXH (tỷ lệ giải ngân tại xã trong quý đạt 91,66%, tỷ lệ thu lãi 99,17%, tỷ lệ thu gốc 92,57%). Kết quả chấm điểm đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã trong quý toàn Chi nhánh đạt 86,91 điểm, xếp loại tốt.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

- BĐD HĐQT các cấp đã xây dựng xong chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm. Đến 31/3/2021, Ban đại diện HĐQT cấp huyện đã thực hiện kiểm tra được 9 xã, thị trấn, 23 tổ TK&VV, 41 lượt hộ vay.

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và HPN tập trung cho Đại hội các cấp nên các Hội cấp tỉnh chưa thực hiện được kế hoạch kiểm tra. Xong Hội cấp huyện một số nơi đã thực hiện kiểm tra theo kế hoạch xây dựng.

- NHCSXH tỉnh kiểm tra toàn diện được 03 huyện với 9 xã, 08 hội đoàn thể cấp huyện, 25 lượt hội đoàn thể cấp xã, 54 tổ TK&VV và 455 hộ vay vốn. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra hoạt động Điểm giao dịch xã, kiểm tra, giám sát từ xa và các PGD huyện tự kiểm tra.

3. Một số công tác trọng tâm khác

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp dành nguồn ngân sách ủy thác qua NHCSXH. Trong quý, tỉnh và 7/10 huyện đã quan tâm chuyển ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH số tiền 7.050 triệu đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Tổ chức đón Tết cổ truyền vui vẻ, tiết kiệm, đảm bảo an toàn hoạt động của đơn vị, đồng thời thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, tặng quà cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp năm mới. Bên cạnh đó, Chi nhánh vẫn duy trì và tổ chức tốt các phiên giao dịch tại xã, tổ chức giao dịch bù đầy đủ đối với các ngày giao dịch trùng vào lịch nghỉ Tết, đảm bảo an toàn tài sản, kho quỹ.

- NHCSXH xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2021, giao chỉ tiêu đào tạo cho từng đơn vị. Đến 31/3/2021 đã tổ chức tập huấn cho 22 cán bộ Ban giảm nghèo, 316 Trưởng thôn, 581 cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện 06 tin, phóng sự trên Đài PT-TH tỉnh; 6 tin, bài trên báo Nam Định, 01 bài trên Thời báo Ngân hàng, 07 bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, 34 tin, bài trên trang điện tử cấp huyện. Ngoài ra các PGD còn thường xuyên tuyên truyền trên đài phát thanh của huyện, xã, trong các cuộc họp, hội nghị hoặc tại các buổi phát tiền vay, các buổi sinh hoạt Tổ.

4. Kết quả phối hợp thực hiện Hợp đồng ủy thác với các tổ chức Hội

- Dư nợ ủy thác qua 04 Hội đoàn thể là 3.259,9 tỷ đồng, so với 31/12/2020 tăng 52,9 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân 1.255,8 tỷ đồng (chiếm 38,52%), tăng 8,6 tỷ đồng; Hội Phụ nữ 1.428,8 tỷ đồng (chiếm 43,83%), tăng 27,4 tỷ đồng; Hội CCB 381,4 tỷ đồng (chiếm 11,7%), tăng 11 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên 193,9 tỷ đồng (chiếm 5,95%), tăng 5,9 tỷ đồng.

- Nợ quá hạn ủy thác: 3.495,6 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% dư nợ, so với đầu năm tăng 306,8 triệu đồng. Chỉ có HND giảm được 25,7 triệu đồng, các hội nhận ủy thác còn lại nợ quá hạn đều tăng so với đầu năm: HPN tăng 197,9 triệu đồng; HCCB tăng 26,7 triệu đồng; ĐTN tăng 107,9 triệu đồng

5. Một số tồn tại, vướng mắc

- Nguồn vốn ngân sách địa phương các cấp chuyển sang năm 2021 tuy có chuyển biến tốt hơn so với các năm trước song vẫn còn hạn chế, đến nay mới chỉ chiếm 1,1% tổng nguồn vốn, là một trong những đơn vị có nguồn vốn ủy thác địa phương thấp nhất toàn quốc.

- Nợ quá hạn tăng so với đầu năm, một số chương trình nợ quá hạn tăng mạnh như: cho vay Hộ mới thoát nghèo tăng 130 triệu đồng, Hộ cận nghèo tăng 272 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do hộ vay bỏ đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ để liên lạc, đôn đốc thu hồi nợ. Đến nay, toàn Chi nhánh còn 117 hộ vay đi khỏi địa phương, dư nợ 2.562,8 tr.đ.

- Một số Hội đoàn thể cơ sở chất lượng thực hiện một số nội dung ủy thác chưa cao. Trong công tác bình xét cho vay, chưa tích cực chỉ đạo các Tổ TK&VV thực hiện nâng mức vay đáp ứng theo nhu cầu vốn phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của hộ vay. Đến 31/3/2021, còn 199 tổ TK&VV có nợ quá hạn (=6,39% tổng số tổ), trong đó 71 tổ có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% (HND 30 tổ, HPN 26 tổ, CCB 11 tổ, ĐTN 4 tổ), chiếm 2,3% tổng số tổ; 54 tổ xếp loại trung bình (HND 25 tổ, HPN 16 tổ, HCCB 11 tổ, ĐTN 4 tổ) tăng 8 tổ; 10 tổ xếp loại yếu (HND 4 tổ, HPN 4 tổ, HCCB 1 tổ, ĐTN 1 tổ), tăng 8 tổ. Qua phân tích các tổ này đều có nợ quá hạn cao, tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm thấp. Bên cạnh nguyên nhân do hộ vay đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ để đôn đốc thu hồi gốc, lãi còn một số hộ chây ỳ nhưng tổ, Hội chưa tích cực, chưa có biện pháp đôn đốc thu hồi hiệu quả.

- Một số Tổ trưởng tổ TK&VV chưa chủ động tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, hồ sơ sổ sách lưu giữ chưa đầy đủ, chưa khoa học; chưa tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ theo quy ước hoạt động; chưa tích cực tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia tiết kiệm nên tỷ lệ tổ viên tham gia đều hàng tháng còn thấp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II/2021

1. Đối với Hoạt động của Ban đại diện

- BĐD HĐQT các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, quan tâm bố trí vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH.

- Thực hiện phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn kịp thời giữa các địa bàn, giữa các chương trình đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách luôn được sử dụng triệt để.

- Các thành viên BĐD HĐQT thực hiện chương trình kiểm tra giám sát theo văn bản số 31/CTr-BĐDHĐQT ngày 26/02/2021 của BĐD HĐQT tỉnh. Đặc biệt, các thành viên BĐD là Chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai và quản lý tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã, giám sát và đảm bảo an toàn hoạt động của tổ giao dịch xã, tham dự các cuộc họp giao ban tại các phiên giao dịch, nắm bắt tình hình để chỉ đạo xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức Hội đoàn thể, trưởng thôn xóm, Tổ TK&VV thường xuyên rà soát hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và NHCSXH phối hợp với các cơ quan có liên quan (Công an, Bảo hiểm, Thuế ...) kiểm tra, xác minh, tìm kiếm địa chỉ và tìm biện pháp xử lý, đôn đốc thu hồi vốn cho Nhà nước.

2. Hoạt động của Ban giảm nghèo trong việc phối hợp với NHCSXH và Tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định đối tượng vay vốn, nhu cầu vốn, tham mưu phân bổ vốn đến các thôn, xóm phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương để tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao.

- Thực hiện rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo định kỳ năm và phát sinh trong năm, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay đều được tiếp cận vốn tín dụng chính sách phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

- Phối hợp với NHCSXH và các hội đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

3. Hoạt động của NHCSXH

- Tập trung cho vay các chương trình theo chỉ tiêu kế hoạch TW giao, đặc biệt đẩy mạnh cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV.

- Tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT các cấp chỉ đạo triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn so với đầu năm.

- Theo dõi diễn biến của dịch Covid-19, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định của cơ quan chuyên môn, phối hợp với chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nắm bắt kịp thời những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch để triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

- Trên cơ sở kế hoạch đào tạo đã xây dựng, phối hợp với các Hội đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Tham mưu và giúp việc cho Ban đại diện HĐQT thực hiện chương trình kiểm tra năm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát từ xa, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

4. Đối với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác

- Bám sát các nội dung nhận ủy thác, chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện đúng, đủ, nâng cao chất lượng ủy thác; có các giải pháp phù hợp để tăng trưởng dư nợ cho các Tổ TK&VV, các địa bàn có dư nợ thấp, bình xét cho vay đúng đối tượng, nâng mức vay đáp ứng nhu cầu vốn phù hợp với quy mô, mô hình sản xuất kinh doanh để hộ vay đầu tư đạt hiệu quả.

- Phối hợp với NHCSXH tiếp tục thực hiện rà soát, chấn chỉnh hoạt động, sắp xếp hồ sơ của tổ TK&VV theo văn bản 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 của NHCSXH đảm bảo chất lượng và phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2021.

- Chỉ đạo Hội cấp xã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với ngành Lao động – Thương binh xã hội cùng cấp khẩn trương lập danh sách hộ mới thoát nghèo năm 2020, trình UBND cấp huyện phê duyệt để kịp thời triển khai cho vay theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Nâng cao chất lượng tín dụng, rà soát, phân tích cụ thể từng món nợ quá hạn, tìm biện pháp xử lý phù hợp, tham mưu cho chính quyền địa phương vào cuộc xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ khó đòi, thường xuyên tìm kiếm thông tin hộ vay đi khỏi địa phương để đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu các Hội đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với đầu năm; thường xuyên theo dõi nắm bắt và kiểm soát tốt việc sử dụng vốn của hộ vay; phối hợp với NHCSXH nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch xã.

- Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và công văn số 3111/NHCS-KHNV ngày 31/3/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi gửi vào NHCSXH, đề nghị các tổ chức CT-XH thực hiện và chỉ đạo các cấp Hội, các đơn vị trực thuộc tiếp tục mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH, đồng thời gửi các khoản tiền nhàn rỗi, các quỹ hiện đang gửi tại các tổ chức tín dụng khác vào NHCSXH để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần vào giảm cấp bù cho ngân sách nhà nước.

- Các cấp Hội tích cực thực hiện kế hoạch kiểm tra năm, đảm bảo tỷ lệ kiểm tra theo quy định và chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra. Đồng thời tăng cường kiểm tra những nơi có chất lượng hoạt động thấp, nợ quá hạn cao.

- Phối hợp thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ việc đối chiếu, phân loại nợ định kỳ trong năm 2021 theo Quy chế phân loại nợ bàn hành kèm theo Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, trả nợ gốc lãi đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua Tổ để tạo nguồn trả nợ, trả lãi; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh cho hộ vay để đồng vốn mang lại hiệu quả cao./.