Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy

Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy

 

Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy