Một số nội dung trọng tâm công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo điểm khởi đầu tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 -2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 với một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật ở tất cả các ngành, các cấp. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với “mục tiêu kép“ theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Coi trọng thi đua lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển của tỉnh.

  Các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, nội dung, tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực, trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện hiện đại nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 3 cấp xã, cấp huyện, nhất là các tiêu chí về sản xuất, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng- Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2019-2025; thực hiện có hiệu quả, bền vững Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển các làng nghề truyền thống, các đặc sản truyền thống của địa phương; tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và xúc tiến thương mại. Duy trì và thực hiện có hiệu quả các phong trào như: “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp”; “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt, học tốt” cùng với cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, “Xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp”, "Xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện" hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, đối tượng chính sách và người có bảo hiểm y tế; tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 không để lây lan ra cộng đồng; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng mô hình thí điểm tổ chức việc cưới, việc tang theo nếp sống mới; phong trào ... góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đề ra.

Tập trung triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 -2025 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai các nội dung theo phương án Tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Nam Định. Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas). Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua như: “Xây dựng chính quyền vững mạnh”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng văn minh công sở”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức 4 xúc của xã hội: Tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, khiếu kiện kéo dài, tham nhũng, lãng phí. - Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tại Chỉ thị số 02- CT/TU ngày 08/01/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến

 Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn nhất là việc tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

  Làm tốt công tác bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực công tác; phối hợp với cơ quan, báo, đài xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự, phim tài liệu về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Trong năm 2021, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến và giới thiệu từ 03 đến 05 tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của tỉnh và Trung ương.

Thứ ba, về thực hiện công tác khen thưởng

Nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, công khai và minh bạch theo đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Đẩy mạnh việc cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởngthực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực truyến mức độ 4. Thực hiện công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến nhân dân đối với khen thưởng cấp nhà nước.

Năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương:

  - Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc năm 2020 của tỉnh: trong tháng 02 năm 2021;

Khen thưởng cấp nhà nước (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước): Đợt 1: Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội: trong tháng 4 năm 2021Đợt 2: Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh: trong tháng 8 năm 2021.

- Đối với khen thưởng cấp nhà nước theo các chuyên đề, khen thưởng đột
xuất: Giao cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ khen thưởng báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét trước khi trình UBND tỉnh.

- Đối với khen thưởng của tỉnh, của các ngành, đơn vị, địa phương: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi thẩm quyền khen thưởng, căn cứ các quy định về thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân để có các hình thức biểu dương, khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, phù hợp.

Thứ tư, về kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp

Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo đúng quy định. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nhất là ở cơ sở; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Thứ năm, về công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, thắc mắc của tổ chức, công dân về chế độ, chính sách đối với công tác thi đua, khen thưởng. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác quản  nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là một số nội dung trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Chi tiết Kế hoạch tại đây./.