Kết quả nghiệm thu đề tài: “Lịch sử Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định – 30 năm xây dựng và phát triển”

Ngày 06/9/2019 tại Sở KH&CN đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Lịch sử Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định – 30 năm xây dựng và phát triển” do Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định chủ trì thực hiện.

1. Mục tiêu đề tài:

- Biên niên sự kiện lịch sử Hội CCB tỉnh Nam Định giai đoạn 1989 - 2019.

- Lịch sử Hội CCB tỉnh Nam Định, 30 năm xây dựng và phát triển

- Phát hành sách Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định, 30 năm xây dựng và phát triển.

2. Nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm:

Nội dung 1: Biên niên sự kiện lịch sử Hội CCB tỉnh Nam Định giai đoạn 1989 - 2019

Nội dung 2: Lịch sử Hội CCB tỉnh Nam Định, 30 năm xây dựng và phát triển

Nội dung 3: In và phát hành sách

3. Kết quả chuyển giao đề tài: Chuyển giao cho các đơn vị thuộc hội CCB tỉnh Nam Định và các ngành chức năng để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, cơ quan, tổ chức, trường học,... phối hợp tổ chức triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

4. Hội đồng đánh giá xếp loại: Đạt

Sở Khoa học & Công nghệ