Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tướng phê duyệtđiều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050