Danh sách cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Số TT

Đơn vị đầu mối tiếp nhận

Họ, tên người đại diện nhận tài khoản

Địa chỉ thư điện tử công vụ

Số điện thoại

1

UBND tỉnh

Trần Kha

trankha@namdinh.chinhphu.vn

02283849363

Nguyễn Phúc Sơn

nguyensonnd2010@gmail.com

02283526333

0969.568883

2

Sở Khoa học và Công nghệ

Bùi Thị Minh Nguyệt

sokhcn@namdinh.chinhphu.vn

0917719 282

3

Sở Giao thông vận tải

Lương Thành Nam

luongthanhnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

0913099 379

4

Sở Thông tin và Truyền thông

Đoàn Thị Hoàn

doanthihoan.stt@namdinh.gov.vn

0986709 722

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Hương

huongthanhthinguyen92@gmail.com

0944570 639

6

Thanh tra tỉnh

Trần Văn Kiên

tranvankien.ttt@namdinh.gov.vn

0915375554

7

Sở Công thương

Vũ Công Toàn

vucongtoan.ct@namdinh.chinhphu.vn

0914653789

8

Sở Y tế

Vũ Việt Dưỡng

thanhtraso.yt@namdinh.chinhphu.vn

0904885589

9

Sở Tài chính

Nguyễn Thanh Nhã

sotaichinh@namdinh.chinhphu.vn

0228640769

10

Sở Xây dựng

Trần Đình Nghĩa

vanphongsxdnamdinh@gmail.com

0972880792

11

Sở Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Văn Minh

minhnguyenvp6848@gmail.com

01673545845

12

Sở Tư pháp

Phạm Thị Thu Hằng

sotuphap.nd.tchctonghop@gmail.com

0989646481

13

Sở Lao động - Thương binh và XH

Hà Đức Hoàng

haduchoang.ldtbxh@namdinh.chinhphu.vn

0912030022

14

Sở Nội vụ

Trần Thị Thu Hằng

tranthithuhang.snv@namdinh.gov.vn

0946080266

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đỗ Văn Quảng

dovanquang.khdt@namdinh.chinhphu.vn

0912334036

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Thị Bích Ngọc

tranthibichngoc.tnmt@namdinh.chinhphu.vn

0916612673

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trần Thị Hương Giang

sovhttdl@namdinh.chinhphu.vn

0913804357

18

Ban quản lý các KCN

Nguyễn Thị Tươi

nguyenthituoi.bql@namdinh.gov.vn

0917841389

19

UBND thành phố Nam Định

Phạm Xuân Thụ

tthctpnamdinh.ndh@namdinh.gov.vn

0949010879

Trần Quế Anh

vp2.ndh@namdinh.gov.vn

0964867038

20

UBND huyện Hải Hậu

Trần Thị Huyền

ubndhuyenhaihau@namdinh.gov.vn

0917552719

Đoàn Xuân Thịnh

doanxuanthinh.hhu@namdinh.gov.vn

0912380777

21

UBND huyện Nghĩa Hưng

Lương Thế Dũng

vpubnghiahung.nhg@namdinh.gov.vn

0913906823

22

UBND huyện Giao Thủy

Đinh Quang Huy

dinhquanghuy.gty@namdinh.gov.vn

0912168837

23

UBND huyện Trực Ninh

Vũ Xuân Đạt

vuxuandat.tnh@namdinh.gov.vn

0915898995

Nguyễn Thế Anh

ntanh.tnh@namdinh.gov.vn

0916955366

24

UBND huyện Xuân Trường

Đặng Đức Trường

dangductruong.xtg@namdinh.gov.vn

0913032237

25

UBND huyện Nam Trực

Trần Thị Sim

tranthisim.ntc@namdinh.gov.vn

0919765915

26

UBND huyện Vụ Bản

Nguyễn Anh Tuấn

nguyenanhtuan.vbn@namdinh.gov.vn

0944540888

27

UBND huyện Mỹ Lộc

Phạm Tuấn Anh

phamtuananh.mlc@namdinh.gov.vn

0914842525

28

UBND huyện Ý Yên

Hoàng Thanh Long

ubnd.yyen@gmail.com

0945127682