Cục thuế tỉnh Chi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Văn Mạnh
Tiêu Đề:
Chứng nhận QSDĐ
Địa chỉ:
Giao Thủy
Nội dung:
Trang bổ sung của Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp khi nào? Có được cấp cùng Giấy chứng nhận không? Người sử dụng đất lấn chiếm trước 15/10/1993 khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì nộp tiền sử dụng đất theo quy định nào? Rất cần được giải đáp. Trân trọng!
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Cục thuế tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Nội dung trả lời:

Điều khoản 2, khoản 3, Điều 20, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định:

Điều 20. Trang Giấy chứng nhận thể hiện nội dung xác nhận thay đổi

2. Trang bổ sung Giấy chứng nhận quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này được sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung đã đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

b) Cho thuê, cho thuê lại đất hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

c) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư đối với trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê đã được cấp Giấy chứng nhận chung cho các căn hộ chung cư khi chưa bán;

d) Thể hiện sơ đồ tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.

3. Khi sử dụng Trang bổ sung Giấy chứng nhận phải ghi số thứ tự Trang bổ sung và đóng dấu giáp lai với trang 4 của Giấy chứng nhận (dấu của cơ quan có thẩm quyền xác nhận quy định tại Điều 19 của Thông tư này); ghi chú: "Kèm theo Giấy chứng nhận này có Trang bổ sung số: 01,..." vào cuối trang 4 của Giấy chứng nhận; ghi vào cột ghi chú của Sổ cấp Giấy chứng nhận số Trang bổ sung đã cấp.

Về câu hỏi quy định việc nộp tiền sử dụng đất, mời ông tham khảo Điều 4, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, quy định về thu nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất, xác nhận biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong đó, khoản 1, Điều 4, Quyết định trên có nêu:

1. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ do cơ quan Thuế xác định. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập, gửi Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (kèm theo các giấy tờ liên quan theo quy định tại Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tai chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho cơ quan Thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

Cơ quan Thuế không được quy định thêm thủ tục hành chính, quy định thêm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với người sử dụng đất. Trường hợp thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan Thuế đề nghị cơ quan Tài nguyên và môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp bổ sung thông tin theo quy định, không được yêu cầu người sử dụng đất phải báo cáo, giải trình.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác định và thu các khoản phí, lệ phí (trừ lệ phí trước bạ) có liên quan đến đất đai mà người sử dụng đất phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất.

 

Do đó, trường hợp của ông, ông có thể liên hệ đến Chi cục thuế hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Tp, huyện nơi ông có đất để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng!