ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hạn lấy ý kiến:26/09/2022

Nội dung văn bản

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/9/2022 để tổng tợp

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện và tổng hợp ý kiến góp ý của các xã, phường, thị  trấn chung trong văn bản góp ý của UBND các huyện, thành phố
 

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận

°
82 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120