Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2021

Đăng ngày 18 - 12 - 2020
100%

 

(Số: 50/NQ-HĐND, ngày 8 tháng 12 năm 2020)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;   

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021;       

Xét Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2021 và Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định là 13.908.643 triệu đồng (phần ngân sách địa phương được điều hành là 13.028.274 triệu đồng), bao gồm:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.700.000 triệu đồng (trong đó thu hoạt động xuất, nhập khẩu là 400.000 triệu đồng).

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 8.208.643 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Nam Định là 13.026.874 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách tỉnh chi là 7.430.753 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi là 5.596.121 triệu đồng

3. Bội thu ngân sách địa phương là 1.400 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01 đến biểu số 04 đính kèm)  

4. Thông qua phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình quản lý điều hành chi ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trong đó cần tiết kiệm chi thường xuyên dành vốn cho đầu tư phát triển. Khi cần điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền.

(Chi tiết theo biểu số 05 đến biểu số 13 đính kèm)  

Điều 2. Đồng ý nguyên tắc, danh mục, mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2021.

(Chi tiết theo biểu số 14 đến biểu số 17 đính kèm)   

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc Chỉnh    

Tin liên quan

Tin mới nhất

CHI BỘ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ(07/01/2021 11:20 CH)

Công tác dân vận góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị(04/01/2021 10:26 SA)

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII,...(18/12/2020 7:10 CH)

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2021(18/12/2020 7:05 CH)

Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng...(18/12/2020 7:00 CH)

°
1538 người đang online