English    |   Liên hệ
Đăng nhập
LỊch Công tác UBND tỉnh Nam Định Năm 2018
Tuần 33, từ ngày 13 tháng 8 năm 2018 tới ngày 19 tháng 8 năm 2018
Từ ngày 06/08/2018 tới ngày 12/08/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 13/08/2018
+ Tại Hà Nội: Hội nghị ngoại giao lần thứ 30 từ ngày 13/8 – 15/8 (Đ/c Chiến, đ/c Loan, VP12).

+ 14h00’, Tại phòng họp số 1 tầng 4 – Trụ sở UBND tỉnh: Họp UBND tỉnh (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, VP2,VP5, VP6).

+ Tại Sở Y tế: Hội nghị về triển khai thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 16/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh (Đ/c Đoài, đ/c Loan, VP7, VP8).
Thứ ba
Ngày 14/08/2018

+ 8h00’, Tại TP. Hà Nội: Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật liên quan nội dung dự án Luật Hành chính công (Đ/c Chiến, VP8).

+ Tổng kết năm học 2017 -2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Đ/c Đoài, đ/c Loan, VP7).

+ Tại phòng họp số 2 tầng 5 – Trụ sở UBND tỉnh: Triển khai thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới thôn, xóm kiểu mẫu       (Đ/c Hoan, đ/c Kha, VP3).

+ Tại phòng họp số 2 tầng 5 – Trụ sở UBND tỉnh: Họp thống nhất Kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (Đ/c Hoan, đ/c Kha, VP3, VP5).
+ Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hội nghị về triển khai thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 16/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh (Đ/c Đoài, đ/c Loan, VP7, VP8).
Thứ tư
Ngày 15/08/2018

+ Tại Bộ Công an: Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Đ/c Chiến,VP8).

+ Nghe báo cáo về ranh giới sử dụng đất của Công ty Cổ phần vận tải thuỷ và HTX rau cá Tiền Phong (Đ/c Hoan, VP3).

+ Nghe Sở Công Thương báo cáo đề án sáp nhập Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Xúc tiến thương mại (Đ/c Tự,           đ/c Tùng, VP8).

+ Họp về Kế hoạch thí điểm xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh (Đ/c Hoan, VP3).
Thứ năm
Ngày 16/08/2018

+ Diễn tập khu vực phòng thủ và Diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ - cả ngày (Đ/c Tự, VP8).

+ Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp (Đ/c Hoan, đ/c Kha, VP3, VP8).
+ 14h00’,tại TP. Hà Nội: Làm việc với Bộ Tài chính về dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 (Đ/c Chủ tịch, đ/c Tùng,VP6)
Thứ sáu
Ngày 17/08/2018

+ Diễn tập khu vực phòng thủ huyện và Diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ (Đ/c Tự, đ/c Kha, VP8).

+ Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Đ/c Hoan, VP3).
Thứ bảy
Ngày 18/08/2018
+ Tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu: Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp (Đ/cTự, VP8).
Chủ nhật
Ngày 19/08/2018
Ghi chú: